Cieľom nariadenia REACH je: predchádzať rizikám.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 zo dňa 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) nadobudlo účinnosť 1. júna 2007. Je bezprostredne platné vo všetkých členských krajinách EÚ. Hlavným cieľom nariadenia REACH je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými chemickými podmienenými rizikami. Pre dodávateľov z toho vyplývajú určité registračné a informačné povinnosti.

Stanovisko spoločnosti Conrad k nariadeniu REACH

Ochrana spotrebiteľa je pre spoločnosť Conrad Electronic najvyššou prioritou. Kladieme veľký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a ochranu životného prostredia, a preto podliehajú všetky výrobky v našom sortimente pravidelným a prísnym kontrolám kvality. Tie zahŕňajú samozrejme tiež dodržiavanie zákonných hraničných hodnôt pre škodlivé látky.

Spoločnosť Conrad Electronic si je vedomá povinností, ktoré z tohto nariadenia v Európskej únii vyplývajú. V tejto súvislosti spoločnosť Conrad Electronic všetkých svojich dodávateľov zmluvne zaviazala k tomu, aby takisto dodržiavali príslušné požiadavky (ako výrobcovia alebo subjekty uvádzajúce produkty na trh). Povinná registrácia látok a prípravkov podľa nariadenia REACH sa spoločnosti Conrad Electronic netýka.

Conrad Electronic sa pri prenose informácií opiera čisto o údaje príslušných výrobcov/dodávateľov. Conrad Electronic negarantuje správnosť týchto údajov a neručí za ne.

Informácie našich dodávateľov, týkajúce sa nariadenia REACH

Informácie našich dodávateľov, týkajúce sa nariadenia REACH nájdete tu.

Informačná povinnosť pre výrobky podľa článku 33 nariadenia REACH

Spoločnosť Conrad Electronic má ako distribútor podľa článku 33 nariadenia REACH povinnosť odovzdávať ďalej všetky relevantné informácie o látkach zo zoznamu látok vzbudzujúcich mimoriadne obavy (SVHC), ak boli výrobcom/dodávateľom poskytnuté.

Otázky týkajúce sa jednotlivých produktov posielajte s uvedením objednávacieho čísla/čísla výrobcu na nasledujúce e-mailovú adresu: [email protected].

Zoznam látok vzbudzujúcich mimoriadne obavy (SVHC) je Európskou chemickou agentúrou (ECHA) neustále rozširovaný. Aktuálny zoznam SVHC si môžete vyvolať v nasledujúcom odkaze: https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table

Informačná povinnosť pre prípravky podľa článku 31 nariadenia REACH

Informačná povinnosť pre prípravky (napr. spreje, lepidlá, farby atď.) je splnená poskytnutím bezpečnostného listu. Bezpečnostné listy dávame k dispozícii on-line na stiahnutie zadarmo, ak nám boli výrobcom/dodávateľom poskytnuté.

Za bezpečnostné listy, ktoré zhromažďujeme a dávame k dispozícii, zodpovedajú príslušní výrobcovia/dodávatelia.

Viac informácií: http://echa.europa.eu

Bola táto informácia užitočná?