40156 Opravný tmel na vlákna Aqua Dicht 300 ml

 • Objednávacie číslo: 891157
 • Výrobca č.: 40156
 • EAN: 4042504401569

AQUA-DICHT pomáha pri takmer všetkých problémoch s tesnením. Či sú otvory, praskliny, suché alebo mokré povrchy. AQUA-DICHT rýchlo a bezpečne priľne na takmer všetky podklady, ako sú: hliník, zinok, olovo, sklo, kameň, asfalt, strešná plsť, tvrdé PVC…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Objednávacie číslo: 891157
 • Výrobca č.: 40156
 • EAN: 4042504401569

AQUA-DICHT pomáha pri takmer všetkých problémoch s tesnením. Či sú otvory, praskliny, suché alebo mokré povrchy. AQUA-DICHT rýchlo a bezpečne priľne na takmer všetky podklady, ako sú: hliník, zinok, olovo, sklo, kameň, asfalt, strešná plsť, tvrdé PVC…

 • Záruka: 24 mesiacov

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@63784f24[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1e478cbf[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 226: Horľavá kvapalina a pary.
GHS Precautionary Statements
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...
 • P 403 + 235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P 312: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 304 + 340: Po vdýchnutí Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
 • P 303 + 361 + 353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi) Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@63784f24[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1e478cbf[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chem. údržba a čistenie, všeob.