Aeronix Medená kontaktná pasta 35 ml

 • Objednávacie číslo: 814411
 • Výrobca č.: 404
 • EAN: 4260015911357

Mazacia pasta na kontaktné body z medi a ocele. Zlepšuje kĺzavosť kontaktných bodov a zvyšuje elektrickú vodivosť. Zabraňuje iskreniu. Znižuje trecie sily. Žiadne zadretie alebo korózia skrutkových spojov. Zlepšuje rozptyl staticky nabitých prvkov. Z…

 • Objednávacie číslo: 814411
 • Výrobca č.: 404
 • EAN: 4260015911357

Mazacia pasta na kontaktné body z medi a ocele. Zlepšuje kĺzavosť kontaktných bodov a zvyšuje elektrickú vodivosť. Zabraňuje iskreniu. Znižuje trecie sily. Žiadne zadretie alebo korózia skrutkových spojov. Zlepšuje rozptyl staticky nabitých prvkov. Z…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@467693f6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@102358b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H 302: Škodlivý pri požití
GHS Precautionary Statements
 • P 273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...
 • P 391: Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P 301 + 312: Po požití ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@467693f6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@102358b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá