Ballistol 25307 silikónový sprej 400 ml

 • Objednávacie číslo: 440476
 • Výrobca č.: 25307
 • EAN: 4017777253078

Silikónový sprej je presvedčivou inováciou v aerosólovej technológii. Prípravok bohatý na silikón maže a chráni časti vyrobené z gumy, polymérov, plastov a kovov. Testovaná kompatibilita materiálu pre všetky materiály v technológii, priemysle a motor…

 • Objednávacie číslo: 440476
 • Výrobca č.: 25307
 • EAN: 4017777253078

Silikónový sprej je presvedčivou inováciou v aerosólovej technológii. Prípravok bohatý na silikón maže a chráni časti vyrobené z gumy, polymérov, plastov a kovov. Testovaná kompatibilita materiálu pre všetky materiály v technológii, priemysle a motor…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3d8da28d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@355f8af3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6d6a88f6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 302 + 352: Pri kontakte s pokožkou Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3d8da28d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@355f8af3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6d6a88f6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Oleje