CRC NSR DRY Suchý film neobsahujúci plesne bez silikónu 500 ml

 • Objednávacie číslo: 2001976
 • Výrobca č.: 32841-AA
 • EAN: 5412386064968

Suchý film na uvoľňovanie plesní, bez silikónu Univerzálny, silikónový separačný prostriedok na vypaľovanie plesní pre termoplasty a termosety. Nedochádza k žiadnemu prenosu materiálu na formované diely, a teda nemá žiadny rušivý účinok počas následn…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: CRC
 • Objednávacie číslo: 2001976
 • Výrobca č.: 32841-AA
 • EAN: 5412386064968

Suchý film na uvoľňovanie plesní, bez silikónu Univerzálny, silikónový separačný prostriedok na vypaľovanie plesní pre termoplasty a termosety. Nedochádza k žiadnemu prenosu materiálu na formované diely, a teda nemá žiadny rušivý účinok počas následn…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: CRC

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6e694bd1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@58605723[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3561f24a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 501B: Odstráňte obsah / nádobu ako nebezpečný odpad.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6e694bd1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@58605723[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3561f24a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá