CRC QD CONTACT CLEANER 32429-AA elektronický čistič horľavý 500 ml

 • Objednávacie číslo: 2001985
 • Výrobca č.: 32429-AA
 • EAN: 5412386059575

Rýchlo schnúci čistiaci prostriedok na ľahké znečistenie elektronických komponentov. Jemný, rýchloschnúci elektronický čistič, zvlášť pre citlivé plastové povrchy. Horľavé sa preto na živých zariadeniach nesmie používať. Extrémne čistý, bez zvyškov.T…

 • Objednávacie číslo: 2001985
 • Výrobca č.: 32429-AA
 • EAN: 5412386059575

Rýchlo schnúci čistiaci prostriedok na ľahké znečistenie elektronických komponentov. Jemný, rýchloschnúci elektronický čistič, zvlášť pre citlivé plastové povrchy. Horľavé sa preto na živých zariadeniach nesmie používať. Extrémne čistý, bez zvyškov.T…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@25cca3cc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2f0c7868[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6a452de0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@25cca3cc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2f0c7868[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6a452de0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a kontaktné spreje na elektroniku