CRC Viacúčelový čistiaci a dezinfekčný prostriedok Citro COVKleen 2 v 1 33342-AA 500 ml

 • Objednávacie číslo: 2300060
 • Výrobca č.: 33342-AA
 • EAN: 5412386070839

MULTI-SURFACE CITRO COVKLEEN 2 v 1 je výkonný čistiaci a dezinfekčný prostriedok s príjemnou citrusovou vôňou. Všestranný sprej na komerčné čistenie a dezinfekciu bežných povrchov. Je špeciálne navrhnutý pre povrchy, ktoré sa často dotýkajú rukami, n…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: CRC
 • Objednávacie číslo: 2300060
 • Výrobca č.: 33342-AA
 • EAN: 5412386070839

MULTI-SURFACE CITRO COVKLEEN 2 v 1 je výkonný čistiaci a dezinfekčný prostriedok s príjemnou citrusovou vôňou. Všestranný sprej na komerčné čistenie a dezinfekciu bežných povrchov. Je špeciálne navrhnutý pre povrchy, ktoré sa často dotýkajú rukami, n…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: CRC

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@74f6d426[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2d74e18[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@75695860[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@74f6d426[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2d74e18[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@75695860[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a odmasťovacie prostriedky