Electrolube EEML200F kontaktný olej 200 ml

 • Objednávacie číslo: 673373
 • Výrobca č.: EEML200F
 • EAN: 5028356100088

Kontaktný olej EML (SOB) zlepšuje mechanické a elektrické vlastnosti kontaktov s klzným krúžkom. Kontaktný olej sa rozpustí v zmesi rozpúšťadiel, čo znamená, že kontaktné povrchy sa počas aplikácie čistia a mazajú. Kontaktné povrchy sú chránené proti…

 • Objednávacie číslo: 673373
 • Výrobca č.: EEML200F
 • EAN: 5028356100088

Kontaktný olej EML (SOB) zlepšuje mechanické a elektrické vlastnosti kontaktov s klzným krúžkom. Kontaktný olej sa rozpustí v zmesi rozpúšťadiel, čo znamená, že kontaktné povrchy sa počas aplikácie čistia a mazajú. Kontaktné povrchy sú chránené proti…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@34d0d961[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@35e443f9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@be83b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P 304 + 340: Po vdýchnutí Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
 • P 312: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 391: Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P 403 + 233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@34d0d961[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@35e443f9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@be83b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Najčastejšie kupované s týmto produktom

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a kontaktné spreje na elektroniku