Electrolube EULS400DB elektronický čistič 400 ml

 • Objednávacie číslo: 673357
 • Výrobca č.: EULS400DB
 • EAN: 5028356100941

Rýchlo schnúce rozpúšťadlo. Ktorý bol špeciálne vyvinutý na rýchle a efektívne čistenie elektrických a elektronických komponentov. Veľmi dobrý odmasťovač. Z dosiek plošných spojov odstraňuje mastnoty, oleje, zvyšky taviva a ochranné laky na báze akry…

 • Objednávacie číslo: 673357
 • Výrobca č.: EULS400DB
 • EAN: 5028356100941

Rýchlo schnúce rozpúšťadlo. Ktorý bol špeciálne vyvinutý na rýchle a efektívne čistenie elektrických a elektronických komponentov. Veľmi dobrý odmasťovač. Z dosiek plošných spojov odstraňuje mastnoty, oleje, zvyšky taviva a ochranné laky na báze akry…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1627d1d8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@18d063e1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5b6f56f7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
GHS Precautionary Statements
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...
 • P 391: Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P 362 + 364: Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším nosením vyperte.
 • P 337 + 313: Ak podráždenie očí pretrváva Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P 332 + 313: Ak sa objaví podráždenie pokožky Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P 321: Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 302 + 352: Pri kontakte s pokožkou Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P 264: Po manipulácii starostlivo umyte....
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1627d1d8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@18d063e1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5b6f56f7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a kontaktné spreje na elektroniku