Kontakt Chemie KONTAKT WL 71013-AF čistiaci prostriedok pre kontaktné plochy 400 ml

 • Objednávacie číslo: 1333427
 • Výrobca č.: 71013-AF
 • EAN: 5412386058653

KONTAKT WL je univerzálne sprejové umývanie pre všetku elektroniku. Zmes rozpúšťadiel odstraňuje z elektrických zariadení, zástrčiek, motorov alebo presných mechanických prevodov veľké množstvo nečistôt, ako sú oleje, mastnoty, sadze alebo nikotín. K…

 • Objednávacie číslo: 1333427
 • Výrobca č.: 71013-AF
 • EAN: 5412386058653

KONTAKT WL je univerzálne sprejové umývanie pre všetku elektroniku. Zmes rozpúšťadiel odstraňuje z elektrických zariadení, zástrčiek, motorov alebo presných mechanických prevodov veľké množstvo nečistôt, ako sú oleje, mastnoty, sadze alebo nikotín. K…

Na stiahnutie

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1e9ae4f9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@787d94e3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1e9ae4f9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@787d94e3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Najčastejšie kupované s týmto produktom

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a kontaktné spreje na elektroniku