Kontakt Chemie KONTAKT WL / KONTAKT 60 PLUS čistiaci prostriedok pre kontaktné plochy 1 sada

 • Objednávacie číslo: 885820
 • EAN: 2050002401907

Kontaktujte WL 400 mlSprejové čistenie pre všetku elektroniku. Univerzálne rozpúšťadlo na čistenie a odmasťovanie elektrických zariadení, motorov a presných mechanických prevodov. Čistí dosky plošných spojov a kontakty. Na umývanie rozprašovaním na o…

 • Objednávacie číslo: 885820
 • EAN: 2050002401907

Kontaktujte WL 400 mlSprejové čistenie pre všetku elektroniku. Univerzálne rozpúšťadlo na čistenie a odmasťovanie elektrických zariadení, motorov a presných mechanických prevodov. Čistí dosky plošných spojov a kontakty. Na umývanie rozprašovaním na o…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@63c31b9f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@334d1e1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@772e6e5c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/FOOD-PROCESSING_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501B: Odstráňte obsah / nádobu ako nebezpečný odpad.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@63c31b9f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@334d1e1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@772e6e5c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/FOOD-PROCESSING_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a kontaktné spreje na elektroniku