Liqui Moly 4086 Sprej na ochranu potu 500 ml

 • Objednávacie číslo: 1169248
 • Výrobca č.: 4086
 • EAN: 4100420040863

Zabraňuje lepeniu zvarových guličiek na obrobku a horáku bez ovplyvnenia zvaru. Ochranný sprej na zváranie je formulovaný podľa stavu techniky. Zvyšuje životnosť zváracích dýz a vnútorných častí horáka. Neobsahuje silikón a CFC. Na všetky zváranie in…

 • Objednávacie číslo: 1169248
 • Výrobca č.: 4086
 • EAN: 4100420040863

Zabraňuje lepeniu zvarových guličiek na obrobku a horáku bez ovplyvnenia zvaru. Ochranný sprej na zváranie je formulovaný podľa stavu techniky. Zvyšuje životnosť zváracích dýz a vnútorných častí horáka. Neobsahuje silikón a CFC. Na všetky zváranie in…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@52c7768f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1b51cba[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 312: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@52c7768f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1b51cba[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chem. údržba a čistenie, všeob.