Liqui Moly PTFE práškový sprej 400 ml

 • Objednávacie číslo: 752912
 • Výrobca č.: 3076
 • EAN: 4100420030765

Lubrikačné a uvoľňovacie činidlo neobsahujúce mastnotu na báze PTFE (polytetrafluóretylén). Univerzálne použiteľné, najmä ak olej alebo silikónové činidlá interferujú s následným spracovaním. Mazivo pre prakticky každý materiál, najmä pri spracovaní …

 • Objednávacie číslo: 752912
 • Výrobca č.: 3076
 • EAN: 4100420030765

Lubrikačné a uvoľňovacie činidlo neobsahujúce mastnotu na báze PTFE (polytetrafluóretylén). Univerzálne použiteľné, najmä ak olej alebo silikónové činidlá interferujú s následným spracovaním. Mazivo pre prakticky každý materiál, najmä pri spracovaní …

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@23f6ce5d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@e63981d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 302 + 352: Pri kontakte s pokožkou Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P 332 + 313: Ak sa objaví podráždenie pokožky Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@23f6ce5d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@e63981d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá