Liqui Moly Reťazový sprej 400 ml

 • Objednávacie číslo: 1169243
 • Výrobca č.: 3579
 • EAN: 4100420035791

Vďaka striekateľnému tvaru a vynikajúcemu správaniu pri tečení dosahuje reťazový sprej aj v najodľahlejšom mazacom mieste. Po odparení rozpúšťadla zostane mimoriadne adhézny film s mäkkým mazivom, ktorého odpor pri zvlákňovaní je obzvlášť výrazný na …

 • Objednávacie číslo: 1169243
 • Výrobca č.: 3579
 • EAN: 4100420035791

Vďaka striekateľnému tvaru a vynikajúcemu správaniu pri tečení dosahuje reťazový sprej aj v najodľahlejšom mazacom mieste. Po odparení rozpúšťadla zostane mimoriadne adhézny film s mäkkým mazivom, ktorého odpor pri zvlákňovaní je obzvlášť výrazný na …

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4b267dd7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@29175f69[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 304: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 312: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4b267dd7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@29175f69[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá