LOCTITE® 1238883 Aerodag® CERAMISHIELD ™ 400 ml

 • Objednávacie číslo: 890296
 • Výrobca č.: 1238883
 • EAN: 5010266006000

Aerodag® CERAMISHIELD ™ je inovatívny ochranný povlak pre procesy zvárania. Unikátny suchý film účinne chráni zváracie stroje pred postriekaním kovmi - počas pôsobivého obdobia až 8 hodín bez toho, aby sa medzičasom museli znova aplikovať. Časovo nár…

 • Objednávacie číslo: 890296
 • Výrobca č.: 1238883
 • EAN: 5010266006000

Aerodag® CERAMISHIELD ™ je inovatívny ochranný povlak pre procesy zvárania. Unikátny suchý film účinne chráni zváracie stroje pred postriekaním kovmi - počas pôsobivého obdobia až 8 hodín bez toho, aby sa medzičasom museli znova aplikovať. Časovo nár…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@8aad9ec[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3697e71[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS Precautionary Statements
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 260: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@8aad9ec[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3697e71[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chem. údržba a čistenie, všeob.