LOCTITE® 7039 303145 čistiaci prostriedok pre kontaktné plochy 400 ml

 • Objednávacie číslo: 890647
 • Výrobca č.: 303145
 • EAN: 5010266265261

LOCTITE® 7039 ™ je sprej na čistenie kontaktov pre elektrické kontakty, ktorý nenapáda existujúce farby. Zanecháva vodoodpudivý film. Produkt sa používa na čistenie kontaktov, ktoré boli vystavené vlhkosti alebo iným kontaminantom. Typickými oblasťam…

 • Objednávacie číslo: 890647
 • Výrobca č.: 303145
 • EAN: 5010266265261

LOCTITE® 7039 ™ je sprej na čistenie kontaktov pre elektrické kontakty, ktorý nenapáda existujúce farby. Zanecháva vodoodpudivý film. Produkt sa používa na čistenie kontaktov, ktoré boli vystavené vlhkosti alebo iným kontaminantom. Typickými oblasťam…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@eaa4ba7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5113f477[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4bb8ac1e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P 302 + 352: Pri kontakte s pokožkou Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P 337 + 313: Ak podráždenie očí pretrváva Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@eaa4ba7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5113f477[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4bb8ac1e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a kontaktné spreje na elektroniku