Mellerud 2605000097 Ničiteľ plesní obsahujúci chlór 500 ml

 • Objednávacie číslo: 485086
 • Výrobca č.: 2605000097
 • EAN: 4004666000097

Okamžitý účinok na všetky umývateľné povrchy v sanitárnej oblasti, v saune a bazéne. Ničí plesne, riasy, huby a baktérie na dlaždiciach, spojoch, stropoch, murive a plastoch. Intenzívna dezinfekcia a prevencia pomocou chlórových činidiel. Tento text …

 • Objednávacie číslo: 485086
 • Výrobca č.: 2605000097
 • EAN: 4004666000097

Okamžitý účinok na všetky umývateľné povrchy v sanitárnej oblasti, v saune a bazéne. Ničí plesne, riasy, huby a baktérie na dlaždiciach, spojoch, stropoch, murive a plastoch. Intenzívna dezinfekcia a prevencia pomocou chlórových činidiel. Tento text …

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5ba2c9c9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@632472c1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 290: Môže byť korozívna pre kovy.
 • H 314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H 318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H 400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 260: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P 303 + 361 + 353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi) Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 310: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 301 + 330 + 331: Po požití Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5ba2c9c9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@632472c1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chem. údržba a čistenie, všeob.