Mellerud 2605017187 Odstraňovač živice a hmyzu 500 ml

 • Objednávacie číslo: 485068
 • Výrobca č.: 2605017187
 • EAN: 4004666017187

Odstraňuje čerstvé a staršie zvyšky živice, ako aj tvrdé zvyšky hmyzu z povrchov farieb, mriežok, ráfikov, nárazníkov, poznávacích značiek a oveľa viac.Na sklenené, farebné, chrómové, plastové, natreté a nenatreté kovové povrchy. Ideálne na použitie …

 • Objednávacie číslo: 485068
 • Výrobca č.: 2605017187
 • EAN: 4004666017187

Odstraňuje čerstvé a staršie zvyšky živice, ako aj tvrdé zvyšky hmyzu z povrchov farieb, mriežok, ráfikov, nárazníkov, poznávacích značiek a oveľa viac.Na sklenené, farebné, chrómové, plastové, natreté a nenatreté kovové povrchy. Ideálne na použitie …

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@8e87a75[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@24485db6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6fea46f5[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 226: Horľavá kvapalina a pary.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 304: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 301 + 310: Po požití okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 331: Nevyvolávajte zvracanie.
 • P 302 + 352: Pri kontakte s pokožkou Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@8e87a75[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@24485db6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6fea46f5[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chem. údržba a čistenie, všeob.