Mellerud Odstraňovač cementového závoje 2605000004 1 l

 • Objednávacie číslo: 892934
 • Výrobca č.: 2605000004
 • EAN: 4004666000004

Čistá účinnosť na všetkých povrchoch odolných voči kyselinám - dlaždice, porcelánové kamene, keramické dlaždice, cotto dosky, prírodný kameň bez vápna, ako sú rôzne žuly, bridlice, kremeň atď. Tu často nájdete zvyšky cementu, cementové závoje, výkvet…

 • Objednávacie číslo: 892934
 • Výrobca č.: 2605000004
 • EAN: 4004666000004

Čistá účinnosť na všetkých povrchoch odolných voči kyselinám - dlaždice, porcelánové kamene, keramické dlaždice, cotto dosky, prírodný kameň bez vápna, ako sú rôzne žuly, bridlice, kremeň atď. Tu často nájdete zvyšky cementu, cementové závoje, výkvet…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@503bbded[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 290: Môže byť korozívna pre kovy.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 312: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 302 + 352: Pri kontakte s pokožkou Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@503bbded[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a odmasťovacie prostriedky