Mellerud Odstraňovač hrdzavých škvŕn 2605001056 500 ml

 • Objednávacie číslo: 892927
 • Výrobca č.: 2605001056
 • EAN: 4004666001056

Zvyšky železných hnojív, škvrny od hrdze z kovového záhradného nábytku, napríklad terasy, chodníky atď. sú automaticky odstránené zvnútra aj zvonka. Vhodné aj na citlivé povrchy, ako sú mramor, žula, betón a umelé kamene. Produkt bez obsahu kyselín.T…

 • Objednávacie číslo: 892927
 • Výrobca č.: 2605001056
 • EAN: 4004666001056

Zvyšky železných hnojív, škvrny od hrdze z kovového záhradného nábytku, napríklad terasy, chodníky atď. sú automaticky odstránené zvnútra aj zvonka. Vhodné aj na citlivé povrchy, ako sú mramor, žula, betón a umelé kamene. Produkt bez obsahu kyselín.T…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@48ea4e5a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 302: Škodlivý pri požití
 • H 317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
 • P 301 + 312: Po požití ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 333 + 313: Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P 302 + 352: Pri kontakte s pokožkou Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@48ea4e5a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a odmasťovacie prostriedky