Mellerud Odstraňovač kremíka 2605001773 250 ml

 • Objednávacie číslo: 892930
 • Výrobca č.: 2605001773
 • EAN: 4004666001773

Odstraňuje úplne čerstvé a tvrdené silikónové vrstvy, napr. Z akrylu, skla, keramických obkladov, cotto, dreva, smaltu, porcelánu a iných povrchov odolných voči kyselinám.

Tento text bol preložený strojovo.

 • Objednávacie číslo: 892930
 • Výrobca č.: 2605001773
 • EAN: 4004666001773

Odstraňuje úplne čerstvé a tvrdené silikónové vrstvy, napr. Z akrylu, skla, keramických obkladov, cotto, dreva, smaltu, porcelánu a iných povrchov odolných voči kyselinám.

Tento text bol preložený strojovo.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@521e17e9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@46457f1a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@83f3c2[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@57efff92[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 226: Horľavá kvapalina a pary.
 • H 304: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H 314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H 318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 301 + 310: Po požití okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 303 + 361 + 353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi) Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 301 + 330 + 331: Po požití Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@521e17e9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@46457f1a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@83f3c2[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@57efff92[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a odmasťovacie prostriedky