Mellerud Odstraňovač olejových škvŕn 2605000165 500 ml

 • Objednávacie číslo: 892925
 • Výrobca č.: 2605000165
 • EAN: 4004666000165

Z vozovky a slínku, betónových blokov, poterov, garážových podláh, príjazdových ciest a podláh dôkladne a dôkladne odstraňuje olejové škvrny všetkých druhov.

Tento text bol preložený strojovo.

 • Objednávacie číslo: 892925
 • Výrobca č.: 2605000165
 • EAN: 4004666000165

Z vozovky a slínku, betónových blokov, poterov, garážových podláh, príjazdových ciest a podláh dôkladne a dôkladne odstraňuje olejové škvrny všetkých druhov.

Tento text bol preložený strojovo.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@9eba2af[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3dab6b45[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@56501e52[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 226: Horľavá kvapalina a pary.
 • H 304: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 301 + 310: Po požití okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 331: Nevyvolávajte zvracanie.
 • P 302 + 352: Pri kontakte s pokožkou Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@9eba2af[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3dab6b45[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@56501e52[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a odmasťovacie prostriedky