NIGRIN 72255 mastencový prášok v spreji 100 ml

 • Objednávacie číslo: 893412
 • Výrobca č.: 72255
 • EAN: 4008153722554

Udržuje a chráni gumu:
- zabraňuje poškodeniu mrazom, napríklad tesneniam a objímkam, ako aj zamrznutiu dverí auta
- maže posuvné okná a tiež zásuvky

Tento text bol preložený strojovo.

 • Objednávacie číslo: 893412
 • Výrobca č.: 72255
 • EAN: 4008153722554

Udržuje a chráni gumu:
- zabraňuje poškodeniu mrazom, napríklad tesneniam a objímkam, ako aj zamrznutiu dverí auta
- maže posuvné okná a tiež zásuvky

Tento text bol preložený strojovo.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3b66058d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@58809a38[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
GHS Precautionary Statements
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 312: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 260: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3b66058d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@58809a38[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty