NIGRIN 74156 čistič palubnej dosky 400 ml

 • Objednávacie číslo: 890336
 • Výrobca č.: 74156
 • EAN: 4008153741562

NIGRIN Cockpit Spray svojou špeciálnou penovou textúrou uľahčuje efektívne a jemné čistenie a starostlivosť o všetky plasty v interiéri vozidla. Pena umožňuje jednoduché a cielené nanášanie. NIGRIN Cockpit-Spray vytvára na plastu vodotesný, hodvábne …

 • Objednávacie číslo: 890336
 • Výrobca č.: 74156
 • EAN: 4008153741562

NIGRIN Cockpit Spray svojou špeciálnou penovou textúrou uľahčuje efektívne a jemné čistenie a starostlivosť o všetky plasty v interiéri vozidla. Pena umožňuje jednoduché a cielené nanášanie. NIGRIN Cockpit-Spray vytvára na plastu vodotesný, hodvábne …

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4133e6a0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4133e6a0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty