Revell 05694 "35 Years VW Golf GTI Pirelli" model auta, stavebnica 1:24

 • Objednávacie číslo: 1669135
 • Výrobca č.: 05694
 • EAN: 4009803056944

Modelová súprava pre mimoriadne vydanie veľmi úspešného modelu VW Golf 1 GTI, ktorý bol k dispozícii od mája 1983. - Karoséria s predĺžením podbehu kolesa - Pohyblivá kapota - Viacdielny motor - Typické ráfiky - Nálepky s rôznymi poznávacími značkami…

 • Objednávacie číslo: 1669135
 • Výrobca č.: 05694
 • EAN: 4009803056944

Modelová súprava pre mimoriadne vydanie veľmi úspešného modelu VW Golf 1 GTI, ktorý bol k dispozícii od mája 1983. - Karoséria s predĺžením podbehu kolesa - Pohyblivá kapota - Viacdielny motor - Typické ráfiky - Nálepky s rôznymi poznávacími značkami…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@de6df70[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@37aacdd[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 103: Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 304 + 340: Po vdýchnutí Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
 • P 312: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 403 + 233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@de6df70[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@37aacdd[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Plastové modely