Rocol Oxylube Spray Suchý film Oxylube Spray 400 ml

 • Objednávacie číslo: 1607358
 • Výrobca č.: RS10125
 • EAN: 5024747101252

Suchý film viazaný na anorganickú živicu vyrobený z disulfidu molybdénového v aerosóle. Vyvinuté na mazanie klzných mechanizmov ako napr B. klzné ložiská, čapy, vačky a diapozitívy, najmä v prostredí s kyslíkom alebo vákuom a v aplikáciách, kde by ko…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: Rocol
 • Objednávacie číslo: 1607358
 • Výrobca č.: RS10125
 • EAN: 5024747101252

Suchý film viazaný na anorganickú živicu vyrobený z disulfidu molybdénového v aerosóle. Vyvinuté na mazanie klzných mechanizmov ako napr B. klzné ložiská, čapy, vačky a diapozitívy, najmä v prostredí s kyslíkom alebo vákuom a v aplikáciách, kde by ko…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: Rocol

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@408a902[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6f575c5b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2e648384[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@408a902[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6f575c5b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2e648384[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá