Sonax Lubrikant MoS2Oil NanoPro 300 ml

 • Objednávacie číslo: 485211
 • Výrobca č.: 339200
 • EAN: 4064700339200

Osvedčený kontakt, mazivo a mazivo na základe nanotechnológií. Vkĺzne a vytlačí vodu. Odstraňuje škrípajúce a vŕzgajúce zvuky. Namazáva pohyblivé časti. Uvoľňuje zhrdzavené skrutky, matice a skrutky. Zabraňuje únikovým prúdom v elektrických systémoch…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: Sonax
 • Objednávacie číslo: 485211
 • Výrobca č.: 339200
 • EAN: 4064700339200

Osvedčený kontakt, mazivo a mazivo na základe nanotechnológií. Vkĺzne a vytlačí vodu. Odstraňuje škrípajúce a vŕzgajúce zvuky. Namazáva pohyblivé časti. Uvoľňuje zhrdzavené skrutky, matice a skrutky. Zabraňuje únikovým prúdom v elektrických systémoch…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: Sonax

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3d226f3c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 260: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3d226f3c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá