TOOLCRAFT C64512 antistatický sprej 400 ml

 • Objednávacie číslo: 887243
 • Výrobca č.: C64512
 • EAN: 4016138561739

Po nastriekaní na povrch vytvorí antistatický sprej po rýchlom odparení nosnej kvapaliny veľmi tenký priehľadný film s vynikajúcim antistatickým účinkom. Môže sa použiť všade tam, kde sa vlákna a syntetické vlákna staticky nabijú počas spracovania.Te…

 • Objednávacie číslo: 887243
 • Výrobca č.: C64512
 • EAN: 4016138561739

Po nastriekaní na povrch vytvorí antistatický sprej po rýchlom odparení nosnej kvapaliny veľmi tenký priehľadný film s vynikajúcim antistatickým účinkom. Môže sa použiť všade tam, kde sa vlákna a syntetické vlákna staticky nabijú počas spracovania.Te…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@67728736[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5a7b7213[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
GHS Precautionary Statements
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 337 + 313: Ak podráždenie očí pretrváva Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@67728736[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5a7b7213[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Vodivé vrstvy