VOLTCRAFT PHT-200 multifunkčný merací prístroj pH hodnota, redox (ORP)

 • Objednávacie číslo: 1666058
 • Výrobca č.: VC-8330290
 • EAN: 4053199529407

VOLTCRAFT PHT-200 je meracie zariadenie na určovanie hodnoty pH a redoxného potenciálu. Iónové selektívne merania sa môžu tiež uskutočňovať na základe merania napätia. Nový pH meter ponúka všetky funkcie a vlastnosti, ktoré sú potrebné pre každodenné…

 • Objednávacie číslo: 1666058
 • Výrobca č.: VC-8330290
 • EAN: 4053199529407

VOLTCRAFT PHT-200 je meracie zariadenie na určovanie hodnoty pH a redoxného potenciálu. Iónové selektívne merania sa môžu tiež uskutočňovať na základe merania napätia. Nový pH meter ponúka všetky funkcie a vlastnosti, ktoré sú potrebné pre každodenné…

Prehlásenie o nebezpečenstve

Signálne slovo

GHS Precautionary Statements
 • P 302 + 350: Pri kontakte s pokožkou Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P 305 + 351: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
 • P 337 + 313: Ak podráždenie očí pretrváva Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 406: Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.

Prehlásenie o nebezpečenstve

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Analyzátory kvality a zloženia vody