WD40 Multi-olej 100 ml

 • Objednávacie číslo: 812371
 • Výrobca č.: 49201
 • EAN: 5032227490017

Kombinovaný účinok všetkých vlastností robí z tohto viacnásobného oleja problém číslo 1. Kombinuje 5 produktov: lubrikant · odstraňovač vlhkosti · prostriedok na ochranu proti korózii · čistiaci prostriedok · odstraňovač hrdze · organická látka neobs…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: WD40
 • Objednávacie číslo: 812371
 • Výrobca č.: 49201
 • EAN: 5032227490017

Kombinovaný účinok všetkých vlastností robí z tohto viacnásobného oleja problém číslo 1. Kombinuje 5 produktov: lubrikant · odstraňovač vlhkosti · prostriedok na ochranu proti korózii · čistiaci prostriedok · odstraňovač hrdze · organická látka neobs…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: WD40

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4be697f6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7aa157c6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 301 + 310: Po požití okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 312: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 331: Nevyvolávajte zvracanie.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4be697f6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7aa157c6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá