WD40 Multi-spray 5 l

 • Objednávacie číslo: 811891
 • Výrobca č.: 49505
 • EAN: 5032227495005

Kombinovaný efekt všetkých vlastností robí z tohto oleja viac problémov. Kombinuje 5 produktov: odstraňovač hrdze · Mazadlá · Kontaktný sprej · čistiace · Ochrana proti korózii. Organická látka neobsahujúca silikón so špeciálnym zložením, ktoré odstr…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: WD40
 • Objednávacie číslo: 811891
 • Výrobca č.: 49505
 • EAN: 5032227495005

Kombinovaný efekt všetkých vlastností robí z tohto oleja viac problémov. Kombinuje 5 produktov: odstraňovač hrdze · Mazadlá · Kontaktný sprej · čistiace · Ochrana proti korózii. Organická látka neobsahujúca silikón so špeciálnym zložením, ktoré odstr…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: WD40

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7abd706f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@72bc54ac[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7fca2e82[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 226: Horľavá kvapalina a pary.
 • H 304: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 301 + 310 + 331: PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P 312: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7abd706f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@72bc54ac[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7fca2e82[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá