WD40 Specialist Univerzálny čistiaci prostriedok 49392 500 ml

 • Objednávacie číslo: 478337
 • Výrobca č.: 49392
 • EAN: 5032227493926

Tento rýchlo pôsobiaci čistiaci prostriedok na odstraňovanie mastnoty, oleja, nečistôt a špiny bez zanechania zvyškov. Funguje priamo pri aplikácii a ľahko sa umýva. Väčšina tohto produktu je zvlášť vhodná pre kovy, odsávače pár a podlahové krytiny.T…

 • Objednávacie číslo: 478337
 • Výrobca č.: 49392
 • EAN: 5032227493926

Tento rýchlo pôsobiaci čistiaci prostriedok na odstraňovanie mastnoty, oleja, nečistôt a špiny bez zanechania zvyškov. Funguje priamo pri aplikácii a ľahko sa umýva. Väčšina tohto produktu je zvlášť vhodná pre kovy, odsávače pár a podlahové krytiny.T…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@45b31bf9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4cbc6b39[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 312: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@45b31bf9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4cbc6b39[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a odmasťovacie prostriedky