WEICON AS 40 Anti-Seize Paste Standard 120 g

 • Objednávacie číslo: 414864
 • Výrobca č.: 26000012
 • EAN: 4024596002084

Montážne pasty WEICON Anti-Seize sa používajú ako ochranné, oddeľovacie a mazacie prostriedky pre vysoko namáhané časti - najmä pri vysokých teplotách. Optimálne koordinované tuhé látky a vybrané prísady umožňujú širokú škálu aplikácií v tejto oblast…

 • Objednávacie číslo: 414864
 • Výrobca č.: 26000012
 • EAN: 4024596002084

Montážne pasty WEICON Anti-Seize sa používajú ako ochranné, oddeľovacie a mazacie prostriedky pre vysoko namáhané časti - najmä pri vysokých teplotách. Optimálne koordinované tuhé látky a vybrané prísady umožňujú širokú škálu aplikácií v tejto oblast…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@a78a57d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@640fe51a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 310: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 391: Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@a78a57d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@640fe51a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá