Už 40 rokov VOLCRAFT analyzuje vodu, vzduch a pôdu

Prakticky 71% povrchu našej planéty tvorí voda. Z toho však sladká voda tvorí iba  3%. Z týchto 3 % sú navyše 2/3 vody viazané (napríklad vo vysokých horách). Preto by sme sa mali o tento veľmi malý zvyšok vody skutočne dobre postarať. Dôležitým nástrojom na tieto účely sú elektronické meracie prístroje, určené na kontrolu kvality vody. V nasledujúcej časti vám predstavíme súčasnú meraciu techniku na analýzu vody od našej značky VOLTCRAFT a podáme vysvetlenie pre parametre, ktoré je možné pomocou našej techniky merať. Z dôvodov bezpečnosti osôb a rastu flóry je do našej techniky taktiež zahrnutá technológia na analýzu vzduchu a pôdy.

V tejto oblasti ponúkame riešenia šité na mieru pre každodennú prax a inovatívny vývoj s užívateľsky prívetivým ovládaním, ktoré umožňujú efektívne využitie našich výrobkov. Pri použití našej techniky sa tak môžete plne sústrediť iba na svoju prácu.

Kal v kvapalinách

Kal v kvapalinách je spôsobený časticami, ktoré majú iný index absorpcie alebo lomu ako médium, v ktorom sa nachádzajú. Na stanovenie a porovnanie zákalu v rôznych merných jednotkách je možné využiť metódu optického merania. U prístroja na meranie kalu VOLTCRAFT NTU-600 je zákal vzorky stanovený opticky a namerané údaje sa vyhodnocujú pomocou mikroprocesora. Namerané hodnoty sa potom zobrazujú na dobre prehľadnom displeji. Tester NTU-600 môže poskytovať namerané hodnoty v jednotkách NTU, FTU a EBC a obsluhe zobraziť požadovanú jednotku jednoducho po stlačení tlačidla. Metóda merania prístroja NTU-600 navyše spĺňa požiadavky podľa ISO-7027. Namerané hodnoty je možné uložiť do niektorého zo 150 pamäťových pozícií, čo predstavuje úplne dostatočnú kapacitu aj pre väčšie série meraní.

Kyslé alebo zásadité - meranie hodnoty pH

Hodnota pH je veľmi dôležitým ukazovateľom kvality vody. pH je tiež často východiskovou hodnotou pre ďalšie merania (napríklad na stanovenie obsahu chlóru v bazénoch). Škála na meranie hodnoty pH je od 0 do 14. Hodnota pH 7 znamená neutrálny stav. Rozsah 0 – 7 potom predstavuje kyslé prostredie. Hodnoty v rozsahu od 7 do 14 udávajú v kvapaline alkalické alebo zásadité prostredie. Aplikácia na meranie pH zahŕňa celý rad odborov od lekárstva cez stavebníctvo (napríklad na určovanie kvality betónu), rybníkárstvo, akvaristiku, bazény, testovanie kvality pitnej vody, laboratórne práce až po rôzne priemyselné odvetvia.

Odporúčané produkty

Prečo je vodivosť taká dôležitá na stanovenie kvality vody?

Vodivosť vody udáva počet vodivých častíc. Čím vyšší je počet vodivých častíc, tým vyššia je samotná vodivosť, ktorá je základným indikátorom kontaminácie v meranej vzorke vody. Pre bezpečnosť je tak potrebné vykonať ďalšie nevyhnutné opatrenia pre otestovanie kvality vody, pretože vyššia vodivosť môže byť spôsobená napríklad aj minerálmi, ktoré však nepredstavujú zdravotné riziko. Vodivosť vody sa meria pomocou elektród. Prietok prúdu sa tak meria pomocou prúdovej a meracej elektródy. Výstup vodivosti je udávaný v jednotkách mikro Siemens na centimeter. Faktor vodivosti taktiež poskytuje informáciu o tvrdosti vody – čím vyššia vodivosť, tým vyššia je aj tvrdosť vody.

 

Typické hodnoty vodivosti:

 

Destilovaná voda                          1 µS/cm - 20 µS/cm

Dažďová voda                               30 µS/ cm - 60 µS/ cm

Pitná voda                                      100 µS/ cm - 1000 µS/ cm

Pitná voda (medzná hodnota)    2000 µS/ cm

Odporúčané produkty

Stanovenie koncentrácie rozpusteného kyslíka vo vode

Pri kontrole zdrojov vody je práve obsah kyslíka veľmi dôležitým parametrom a má vysoký význam pri jazierkach s rybou obsádkou. Prvým znakom nedostatku kyslíka – v praxi aj bez elektronického meracieho zariadenia, je dobre viditeľný rast rias. Preto, aby ste získať prehľad o stave vody, je tak potrebné vykonať meranie kyslíka vo vode. Použite preto naše presné meracie zariadenia. Testery na meranie kyslíka značky VOLTCRAFT sú taktiež ceneným meracím zariadením pre súkromných prevádzkovateľov záhradných jazierok. Jedine tak je možné včas vykonať vhodné opatrenia na okysličenie vody.

Optimalizácia dávkovania dezinfekcie

Na verejných kúpaliskách alebo v súkromných bazénoch je dezinfekcia vody pomocou chlóru úplne bežnou praxou. Okrem automatických dávkovacích systémov, ktoré si väčšinou našli miesto vo verejných vodovodných systémoch, sa dávkovanie dezinfekcie v súkromných priestoroch doposiaľ vykonáva väčšinou manuálne. Značka VOLTCRAFT ponúka tester CLB-600 na kontrolu obsahu chlóru vo vode. Tento prístroj funguje na princípe metódy DPD a dokáže zaznamenať voľný chlór a celkový obsah chlóru. Testovací proces je možné spustiť pomocou dvoch rôznych reagenčných testovacích prúžkov. Prúžky reagujú vo vzorke vody po dobu asi 20 sekúnd a potom sú z nej vyňaté. Vzorka je potom vložená do meracieho zariadenia, kde po stlačení tlačidla dôjde k zahájeniu fotometrickej analýzy. V závislosti na zvolenej metóde merania FCL (voľný chlór) alebo TCL (celkový obsah chlóru) sa nameraná hodnota po chvíli zobrazí na displeji prístroja. Výsledok môžete uložiť do jedného zo 150 pamäťových stolov a využiť na neskoršie porovnávacie meranie. Na to, aby bolo možné určiť hodnotu kombinovaného obsahu chlóru, je nevyhnutné odpočítať z celkového obsahu chlóru (TCL) iba hodnotu voľného chlóru (FCL).

 

Spoľahlivé určenie redoxného potenciálu

Redoxné napätie je možné merať medzi dvoma elektródami – elektródou z ušľachtilého kovu (napríklad platinou) a referenčnou elektródou (napríklad zo striebra), ak ich ponoríte do kvapaliny. Redoxná hodnota je mierou germicídneho účinku a udáva sa v jednotkách mV (milivolt). Čím vyššie je namerané napätie, tým lepší je pomer medzi oxidačným činidlom (napríklad dezinfekcia) a redukčným činidlom (rôzne nečistoty) a tým aj celkovo kratšia doba dezinfekcie. Rovnako ako pri chlóre závisí redoxná hodnota aj na hodnote pH a tá by mala byť meraná pomocou série testov. Nikdy nezabudnite na riadnu dokumentáciu výsledku testov. S použitím testera VOLCTCRAFT ORP-01 môžete veľmi rýchlo a nenákladne vykonať meranie redoxných činidiel. V prípade potreby si môžete objednať aj náhradné sondy a redoxné činidlá, ktoré máme na sklade.

Kombinované prístroje na analýzu vody

VOLTCRAFT vám ponúka kombinované meracie prístroje, určené na analýzu vody v niekoľkých rôznych variantoch. Vďaka tomu máte vždy k dispozícii merací prístroj, ktorý je vhodný práve pre vašu aplikáciu. V ďalšej tabuľke môže získať rýchly prehľad o tom, ktoré meracie zariadenie podporuje určité parametre analýzy a predstavuje tak optimálne riešenie pre vaše konkrétne požiadavky. V rámci jediného prístroja tak nájdete všetko, čo potrebujete.

Kombinované meracie prístroje

Tester Hodnota pH Vodivosť Redoxná reakcia Teplota Rozpustené častice Obsah soli
VOLTCRAFT WM-500 ✓  ✓  —  ✓  ✓  ✓ 
VOLTCRAFT KBM-100 ✓  ✓  —  ✓  ✓ 
VOLTCRAFT KBM-700 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 
VOLTCRAFT PHT-200
VOLTCRAFT KBM-600 ✓  —  ✓  ✓  —  — 
VOLTCRAFT KBM-80 ✓  —  ✓  ✓  —  — 
VOLTCRAFT KBM-90 —  ✓  —  ✓  ✓  ✓ 

Technológie na meranie vzduchu a pôdy od VOLTCRAFT

Veľmi jednoduché meranie vlhkosti a teploty vzduchu v miestnosti

Veľmi dôležitými kritériami na analýzu vzduchu sú vlhkosť a teplota. Meranie týchto hodnôt môžete vykonať s použitím praktických ručných zariadení. Mimoriadnu praktickosť uvítate pri prístrojoch, ktoré dokážu zaznamenávať obe tieto veličiny súčasne. V prípade, že vlhkosť v kanceláriách, výrobných halách alebo v skladoch prekročí alebo klesne pod nastavené limitné hodnoty, môžete tak okamžite začať vhodné opatrenia na odvlhčenie alebo naopak na zvlhčovanie vzduchu. Vďaka tomu tak vždy zaistíte zdravú klímu vo vnútri konkrétnych priestorov. Rosný bod je možné určiť aj nepriamo prostredníctvom teploty a vlhkosti a hneď na začiatku tak predísť tvorbe zdraviu škodlivých plesní v miestnostiach.

Hodnota pH v pôde

Celý rad rastlín vyžaduje pôdu s určitou hodnotou pH. Len ak má pôda optimálne pH, môžu rastliny vstrebávať dostatočné množstvo živín. Niektoré rastliny preferujú kyslú pôdu (napríklad rododendrony) a pre optimálnu úpravu pH pôdy je preto potrebné najprv zistiť aktuálne hodnoty pH v pôde. Presné meranie môžete vykonať veľmi jednoducho s použitím elektronického pH metra. Tieto meracie prístroje slúžia ako v oblasti profesionálneho záhradníctva, tak aj v hobby záhradkárstve. Výsledky týchto meraní vám napomôžu predchádzať obmedzenému a zakrpatenému rastu rastlín hneď na samotnom začiatku pestovania.

Oxid uhličitý - oxid uhoľnatý - plyny

Od neškodných až po životu vysoko nebezpečné

Oxid uhličitý CO2 vo vzduchu je dôležitý napríklad pre rast rastlín. Príliš veľká koncentrácia CO2 však podporuje skleníkový efekt a pre ľudí predstavuje nekomfortné prostredie.

Oxid uhoľnatý CO a jeho obsah vo vzduchu je životu nebezpečný a to aj za veľmi nízkej koncentrácie. V chemickom priemysle však slúži ako nástroj pre radu výrobných procesov a k jeho tvorbe dochádza napríklad aj pri nedokonalých spaľovacích procesoch.

Zemný plyn/bután/propán predstavuje riziko explózie aj v prípade, že jeho koncentrácia v okolitom vzduchu je na nižšej úrovni.

 

 

Koncentrácia oxidu uhličitého CO2v obytných priestoroch

Oxid uhličitý (chemická skratka CO2), nie je priamo zdraviu škodlivý. Napriek tomu však môže pri jeho vysokej koncentrácii vo vzduchu spôsobiť v miestnosti bolesť hlavy, nevoľnosti a závraty. Počas pandémie nadobúdali na význame stacionárne systémy na meranie CO2. Preto, aby bolo možné aspoň približne identifikovať vírusovú záťaž v miestnosti, je použitá určitá hodnota COako referenčný bod pre začatie nevyhnutnej výmeny vzduchu v miestnosti (pomocou nútenej alebo prirodzenej ventilácie), v prípade, že došlo k prekročeniu stanovených limitných hodnôt CO2. Značka VOLTCRAFT má vo svojej ponuke nástenné a stolné zariadenia, prenosné - ručné zariadenia na mobilné použitie a optické indikátory CO2, ktoré sú určené pre pevnú inštaláciu napríklad v jedálňach, veľkých kanceláriách alebo vo výrobných priestoroch. Tieto prístroje slúžia na optickú indikáciu koncentrácie COv miestnosti. Prístroj CO-100 s reléovým výstupom sa mimoriadne hodí ako vhodné opatrenie pre automatické privedenie čerstvého vzduchu (napríklad pre automaticky ovládané svetlíky, ventilačné šachty a rôzne odťahové systémy).

Odporúčané produkty

Stavte na istotu - detekujte aj najnižšie množstvo koncentrácie oxidu uhoľnatého CO a odhaľte tak únik plynu


Oxid uhoľnatý CO je plyn, ktorý je úplne bez zápachu a chuti. Jeho koncentráciu však môžete veľmi ľahko detekovať pomocou vhodných elektronických prístrojov. K jeho tvorbe môže dôjsť v dôsledku nedostatočného spaľovania uhlíkatých látok (ako je napríklad ropa, plyn alebo drevo) a rovnako aj pri nedostatočnom prísune kyslíka. Pravidelnými kontrolami môžete včas odhaliť chybný prívod vzduchu alebo poruchu v systéme na odvetrávanie spalín a potom všetko opraviť.

 

Detektor úniku plynu VOLTCRAFT GD-3000 slúži na rýchlu a jednoduchú kontrolu nádrží na LPG, plynových sporákov a kempingových varičov. Senzor GD-3000 veľmi citlivo reaguje na zemný plyn (LNG) a plynný bután/propán (LPG) a vizuálne a akusticky signalizuje konkrétne miesta s únikom plynu.