Záruka

Spoločnosť sa zaručuje, že tovar dodaný Odberateľovi je v okamihu prechodu nebezpečenstva škody bez vecných a právnych vád, ak tieto Podmienky či príslušná kúpna zmluva nestanoví inak. V prípade, že vec pri prevzatí Odberateľom, ktorý je spotrebiteľom, nie je v zhode s kúpnou zmluvou (rozpor s kúpnou zmluvou), má Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom, právo na to, aby Dodávateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavkov Odberateľa buď výmenou veci, alebo jeho opravou; v prípade, že tento postup nie je možný, môže Odberateľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci pred jeho prevzatím, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Odberateľ je povinný pri prevzatí tovar riadne skontrolovať. Pokiaľ dodaný tovar pri prevzatí Odberateľom vykazuje zjavné vady, je Odberateľ povinný tieto vady bezodkladne vytknúť Spoločnosti.

Spoločnost poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke 2 rokov od okamihu prechodu vzniku nebezpečenstva škody na veci na Odberateľa, a ďalej s výnimkami niektorých druhov tovaru, u ktorého je uvedená odlišná záručná doba. Ak Odberateľ kupuje tovar pre účely ďalšieho predaja, platí pre danú dodávku tovaru ustanovenie Obchodného zákonníka Českej republiky o zodpovednosti za vady pri kúpe tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť voči Spoločnosti uplatnené v lehote stanovenej týmito Podmienkami, kúpnou zmluvou či relevantnými právnymi predpismi.

V prípade odstraniteľnej vady tovaru je Odberateľ oprávnený požadovať: (i) odstránenie vady alebo (ii) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád (avšak iba v prípade vady podstatnej). Ak tento postup nie je možný, je Odberateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny či má právo od kúpnej zmluvy týkajúcej sa daného tovaru odstúpiť. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru je Odberateľ oprávnený požadovať (i) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád (iba v prípade vady podstatnej) alebo (ii) primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo (iii) je oprávnený od kúpnej zmluvy týkajúcej sa daného tovaru odstúpiť (iba v prípade vady podstatnej). Spoločnosť je oprávnená Odberateľom zvolený spôsob nápravy vady odmietnuť (iba s ohľadom na odstránenie vád či výmenu tovaru), a to v prípade, kedy Odberateľom zvolený spôsob nápravy nie je v danom prípade možný, či je možný iba s podstatnými nákladmi na strane Spoločnosti, či s podstatným časovým zdržaním (teda iba s ohľadom na odstránenie vád, či výmenu tovaru). Pre vylúčenie všetkých pochybností Spoločnosť prehlasuje, že právo Odberateľa na výmenu vadného tovaru, či na odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je dané v prípade drobných vád, ktoré neovplyvňujú funkčnosť daného tovaru.

Ohľadne prípadných nárokov na náhradu škody spôsobenú vadou výrobku platia príslušné právne predpisy.

Odberateľ si je vyslovene vedomý skutočnosti, že Spoločnosť nepreberá akúkoľvek zodpovednosť a práva zo záruky sú vylúčené v prípade (i) vád, ktoré vznikli nesprávnym používaním alebo neprimeraným zaťažovaním tovaru zo stranu používateľov a v prípade (ii) opotrebovateľných súčastí tovaru, u ktorých je predpokladaná pravidelná výmena (napr. v závislosti na rozsahu používania tovaru) a tovaru, ktorého výrobcom uvádzaná životnosť je obmedzená a v okamihu vzniku tvrdenej vady životnosť daného výrobku uplynula.

Pokiaľ Spoločnosť dodáva Odberateľovi tovar vrátane záruky poskytovanej výrobcom daného výrobku, platí, že uzavretím kúpnej zmluvy sú postupované všetky prípadné nároky Spoločnosti voči výrobcovi daného tovaru vyplývajúce z poskytnutej záruky za kvalitu tovaru, ak z poskytnutej záruky či zmluvy medzi výrobcom daného tovaru a Spoločnosťou neplynie, že daná záruka je poskytnutá každému finálnemu a oprávnenému používateľovi tovaru (tj. postúpenie záruky konečnému používateľovi nie je vyžadované).
Spoločnosť je povinná zdeliť Odberateľovi všetky relevantné údaje o výrobcovi, ktoré má k dispozícii a ktoré sú potrebné pre riadne uplatnenie možných záručných nárokov Odberateľom.

Mohlo by Vás zaujímať

Predĺžená záruka

Pre komfortnejšie prehliadanie nášho eshopu používame cookies. Prechádzaním webu súhlasíte s ich používaním.

Conrad Electronic