Znenie k 2. 6. 2022

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky jednotlivých kúpnych zmlúv, na základe ktorých je spoločnosťou Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., so sídlom Vinohradská 2828/151 Žižkov, budova C, 130 00, Praha 3, IČ 282 18 434, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, vložka 133270, oddiel C (ďalej len "Spoločnosť ”) dodávaný tovar alebo služby a tým aj práva a povinnosti príslušného odberateľa (kupujúceho) voči Spoločnosti.

Kúpna zmluva na dodanie tovaru je uzatvorená spoločnosťou Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., so sídlom Vinohradská 2828/151 Žižkov, budova C, 130 00, Praha 3, IČ 282 18 434, tel.: +421 220 812 508, e-mail: [email protected], ako predávajúceho a odberateľom (kupujúcim) (ďalej len “Odberateľ ”), ktorý je spotrebiteľom. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa výslovne nevzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikatelia a pri uzatvorení zmluvy vystupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Práva, ktoré sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujú vyslovene na spotrebiteľov, sa na podnikateľov neuplatnia, kde pre podnikateľov je určený Veľkoobchodný e-shop a Všeobecné obchodné podmienky veľkoobchodu.

 

1. Rozsah platnosti

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre dodávku tovaru Spoločnosťou spotrebiteľom v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení. 
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa použijú vždy v znení platnom a účinnom k okamihu uzatvorenia príslušnej kúpnej zmluvy, a to pre všetky práva a povinnosti vyplývajúce z danej kúpnej zmluvy uzatvárané Spoločnosťou a príslušným odberateľom. 
 3. V prípade rozporov medzi vyššie uvedenými obchodnými podmienkami platí nasledujúce poradie:

a) Zmluva;

b) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Podmienky”);

c) Príslušné právne predpisy (iba ak sa od nich nemožno dohodou strán odchýlit)

 

2. Predmet zmluvy/uzatvorenie zmluvy

 

 1. Spoločnosť dodá tovar podľa aktuálnej ponuky, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z dohodnutej kúpnej zmluvy a z týchto Podmienok a to po akceptovaní objednávky z jej strany (uzatvorenie kúpnej zmluvy). Spoločnosť zabezpečuje dodávku tovaru len na území Českej republiky a Slovenskej republiky, ibaže je v konkrétnom prípade medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. 
 2. Kúpna zmluva, ktorej predmetom bude dodávka objednaného tovaru Spoločnosťou Odberateľovi, bude za podmienok stanovených v týchto Podmienkach uzatvorená na základe skutočnosti uvedených Odberateľom v rámci jeho objednávky a v súladu s nimi. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku.
 3. Textové vyhotovenie kúpnej zmluvy sa Spoločnosť zaväzuje Odberateľovi doručiť spolu s faktúrou najneskôr v deň dodania tovaru a to vrátane textového znenia platných a záväzných všeobecných obchodných podmienok v skrátenej verzii. Celé všeobecné obchodné podmienky v plnom znení sú umiestnené na internetových stránkach Spoločnosti (https://www.conrad.cz/ a https://www.conrad.sk/), pričom Spoločnosť na svojich internetových stránkach sprístupňuje aj staršie verzie všeobecných obchodných podmienok, ktoré slúžia na potrebu overenia skorších úprav všeobecných obchodných podmienok a z tohto dôvodu zostávajú tieto staršie verzie nezmenené a trvalo dostupné.
 4. Príslušná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, keď potvrdenie objednávky Spoločnosťou dôjde Odberateľovi. Za potvrdenie objednávky sa tiež považuje doručenie objednaného tovaru Spoločnosťou Odberateľovi. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť akúkoľvek objednávku bez uvedenia dôvodu. V zmysle tohto odseku sa teda neuplatní ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka.
 5. Ak by Spoločnosť dodatočne zistila, že v údajoch o tovare, cene alebo termínu dodávky uvedených v objednávke či v potvrdení objednávky bola chyba či nepresnosť, bude o tom Spoločnosť obratom informovať Odberateľa s výzvou o potvrdenie objednávky. Ak Odberateľ Spoločnosti objednávku nepotvrdí v lehote určenej Spoločnosťou, inak bez zbytočného odkladu po doručení danej výzvy, bude daná objednávka považovaná za zrušenú ku dňu uplynutia lehoty na potvrdenie objednávky. Už zaplatené platby Spoločnosť vráti Odberateľovi v lehote 14 dní po bezvýslednom uplynutí lehoty na potvrdenie objednávky a to na bankový účet Odberateľa oznámený Spoločnosti aspoň 5 pracovných dní pred splatnosťou. 
 6. Priebeh objednávky v online obchode. V online obchodoch (internetové stránky  https://www.conrad.cz/ a https://www.conrad.sk/) Spoločnosti je možné urobiť objednávku nasledujúcim spôsobom:

a) Vložite tovar do košíka

b) Zadáte svoje dodacie a platobné údaje alebo načítate svoje uložené data

c) Overite si správnosť svojich dat.

d) Kliknete na objednávacie tlačidlo

 1. Záväznú objednávku urobí Odberateľ, ak v objednávacom online systéme Spoločnosti vykoná všetky úkony podľa pokynov stanovených Spoločnosťou, zadá všetky požadované údaje a objednávku potvrdí potvrdzovacím tlačidlom (klikne na objednávacie tlačidlo). Pred potvrdením objednávky bude Odberateľovi umožnené všetky zadané údaje, množstvo tovaru a cenu skontrolovať a vykonať prípadné opravy.
 2. Odberateľ odoslaním objednávky alebo záväzným potvrdením objednávky v objednávacom online systéme Spoločnosti prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s týmito Podmienkami a že mu tiež boli dostatočným spôsobom oznámené nasledujúce skutočnosti:

 • označenie tovaru a popis ich hlavných vlastností,

 • cena tovaru alebo služby, prípadne spôsob ich výpočtu vrátane daní a poplatkov,

 • spôsob platby a spôsob dodania, vrátane nákladov na dodanie tovaru,

 • údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia podmienky uplatňovania týchto práv,

 • údaje o funkčnosti digitálneho obsahu, vrátane technických ochranných opatrení,

 • údaje o súčinnosti digitálneho obsahu s hardwarem a softwarem, ktoré sú známe Spoločnosti,

 • údaje o práve na odstúpenie od zmluvy, podmienky, lehotu a postupy na uplatnenie tohto práva, ako aj existencia formulára na odstúpenie od zmluvy,

 • údaj, že v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to aj v prípade kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 • údaj o tom, že Odberateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade zmlúv o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Odberateľa a o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol porušený ich pôvodný obal,

 • údaj o možnosti Odberateľa v prípade sťažností, obracať sa na Spoločnosť formou doporučeného dopisu, telefonicky alebo e-mailom (údaje sú uvedené na  https://www.conrad.cz/ a https://www.conrad.sk/), a na orgány dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorými sú predovšetkým Česká obchodná inšpekcia a príslušný živnostenský úrad.

 1. Dodanie tovaru alebo služby zo strany Spoločnosti je uskutočnené dňom dodania tovaru Odberateľovi, resp. vykonaním objednanej služby. V prípade objednávky urobenej Odberateľom prostredníctvom siete internet (online obchod), potvrdí Spoločnosť prijatie objednávky bezodkladne elektronicky, pričom kúpna zmluva či zmluva na dodanie služieb je uzatvorená dňom elektronického potvrdenia objednávky či okamihom dodania tovaru Odberateľovi. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť ktorúkoľvek objednávku bez uvedenia dôvodu.
 2. Objednávka Odberateľa je Spoločnosťou archivovaná v elektronickej podobe, a to po dobu určenú Spoločnosťou, kedy táto doba plynie z doby potrebnej na vysporiadanie všetkých záväzkov z vychádzajúcej objednávky. Ak Odberateľ stratí podklady k svojej objednávke, je oprávnený obrátiť sa na Spoločnosť, a to e-mailom / faxom / telefónom, so žiadosťou o dodanie kópií údajov príslušnej objednávky.

 3. V prípade zvláštnych (akčných / obmedzených) ponúk určitého tovaru, tj. ponúk, ktoré sa líšia od bežného katalógu Spoločnosti, budú presné podmienky danej zvláštnej ponuky, vrátane časovej platnosti a množstvového obmedzenia danej ponuky, k dispozícii na internetovej stránke online obchodu Spoločnosti. Spoločnosť si výslovne vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek zvláštnu ponuku bez uvedenia dôvodu a s okamžitou platnosťou. Odberateľ si je vedomý skutočnosti, že všetky špeciálne ponuky sú množstvom obmedzené a platia len do vypredania zásob predmetného tovaru.

 4. Odberateľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté Odberateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Odberateľ sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradí svojmu poskytovateľovi telefonických a dátových služieb.

 5. Ustanovenie týchto podmienok sa uplatňuje aj na objednávky urobené prostredníctvom telefónu, elektronickej alebo bežnej pošty. Predchádzajúca veta neplatí pre ustanovenia, ktoré sa výslovne a logicky vzťahujú len na objednávky realizované prostredníctvom rozhrania online obchodu. Podrobnosti postupu objednávania tovaru prostredníctvom telefónu, elektronickej alebo bežnej pošty sú dostupné na adrese: https://www.conrad.sk/faq/vsetko-o-nakupe/telefonicka-objednavkahttps://www.conrad.sk/faq/vsetko-o-nakupe/objednavka-e-mailom alebo https://www.conrad.sk/faq/vsetko-o-nakupe/objednavka-postou.

 

3. Spôsoby platieb/platobné podmienky

 

 1. Odberateľ môže uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar alebo služby nasledovne: na základe zálohovej faktúry pred dodaním tovaru; na dobierku (hotovostná platba proti odovzdaniu tovaru); odoslaním platby skrze platobný systém PayU a platobnou kartou.

 2. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek požadovať, najmä v prípade kedy to bude považovať s ohľadom na okolnosti prípadu za vhodné, že tovar odošle / odovzdá Odberateľovi iba naproti uhradeniu kúpnej ceny na základe zálohovej faktúry pred dodaním tovaru. Na túto skutočnosť Spoločnosť Odberateľa vždy vopred upozorní.

 3. Platba na zálohovú faktúru pred dodaním tovaru (po potvrdení objednávky). V prípade platby na zálohovú faktúru je Odberateľ povinný uhradiť kúpnu cenu dodaného tovaru alebo služby v lehote stanovenej v danej faktúre, vystavenej a splatnej pred dodávkou objednaného tovaru. Konečná faktúra bude vystavená a doručená Odberateľovi bezodkladne po odovzdaní tovaru.

 4. Platba na dobierku. V prípade dodávky na dobierku (doručenia tovaru oproti hotovostnej úhrade kúpnej ceny) je Odberateľ povinný uhradiť sumu dobierky (kúpnu cenu) v hotovosti doručovateľovi pri prevzatí zásielky (tovaru).

 5. Platba pomocou bankových tlačidiel PayU pre maloobchodných zákazníkov. V prípade výberu tejto platobnej metódy bude Odberateľ postupovať podľa pokynov na obrazovke.

 6. Platba platobnou kartou. V prípade výberu tejto platobnej metódy bude Odberateľ postupovať podľa pokynov na obrazovke.

 

4. Právo na zrušenie objednávky/odstúpenie/ poučenie o možnosti odstúpenia

 

 1. Odberateľ je oprávnený svoju objednávku odvolať (zrušiť), a to buď doporučeným listom, faxom či e-mailom a to do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa týchto Podmienok.
 2. V prípade, že Odberateľ urobí objednávku prostredníctvom online obchodu Spoločnosti, je Odberateľ oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, a to do 14 dní odo dňa:

a) kedy Odberateľ alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar,

b) kedy Odberateľ alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme poslednú dodávku tovaru (tj., v prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí),

c) kedy Odberateľ alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme prvú dodávku tovaru (tj., v prípade uzavretia zmluvy o pravidelnej dodávke tovaru po stanovenú dobu).

 1. Spoločnosť je oprávnená od uzatvorenej kúpnej zmluvy okrem prípadov ustanovených v týchto Podmienkach a ďalej prípadov stanovených príslušnými právnymi predpismi, odstúpiť bez uvedenia dôvodu do okamihu dodania tovaru Odberateľovi.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí odstupujúca strana o jeho využití informovať druhú stranu pomocou kontaktných údajov uvedených na internetových stránkach https://www.conrad.cz/ a https://www.conrad.sk/ alebo v objednávke a to formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Odberateľ tiež môže za týmto účelom  využiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto Podmienok, nie je to však jeho povinnosťou.

 3. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, stačí odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 4. Odberateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

 • dodávka tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Odberateľa alebo pre jeho osobu,
 • dodávka novín, periodík alebo časopisov,
 • dodávka zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak Odberateľ porušil ich pôvodný obal, 
 • keď nemožnosť odstúpiť plynie zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 1. Následky odstúpenia. V prípade účinného odstúpenia od zmluvy sú si strany povinné navzájom vrátiť  poskytnuté plnenia. Spoločnosť sa v dôsledku toho zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátiť Odberateľovi všetky z jeho strany poskytnuté platby, ktoré do tej doby dostala, a to vrátane nákladov na dodanie tovaru (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Odberateľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší Spoločnosťou ponúkaný štandardný spôsob dodania, kedy sa k osobnému odberu neprihliada). Spoločnosť však nie je povinná vrátiť vyššie uvedené platby Odberateľovi skôr, než jej bol tovar vrátený alebo nebolo nezvratne preukázané to, že Odberateľ tovar odoslal späť.
 2. V prípade, že Odberateľ odstúpi od zmluvy, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť Spoločnosti, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, pričom táto lehota je zachovaná, ak Odberateľ odošle tovar späť. Pred vrátením prístrojov s pamäťovými médiami (napr. pevné disky, pamäťové moduly USB, mobily atď.) odporúčame Odberateľovi:
 • vymazať všetky vlastné dáta uložené na príslušnom médium. Spoločnosť nevykonáva akúkoľvek kontrolu či zálohovanie dát na vrátených médiách a za zálohovanie týchto dát nepreberá akúkoľvek zodpovednosť;
 • bez toho aby boli dotknuté ďalšie ustanovenia týchto Podmienok či právnych predpisov, Odberateľ zodpovedá Spoločnosti za všetku škodu spôsobenú porušením vyššie uvedených ustanovení.
 1. Na vrátenie platieb Spoločnosť využíva bankový prevod na Odberateľom uvedený bankový účet.
 2. Odberateľ znáša všetky priame náklady spojené s vrátením tovaru a nemá nárok na akúkoľvek ich náhradu, a to ani v prípade, keď tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou.

 3. Odberateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti, v takom prípade je Spoločnosť oprávnená vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.

 

5. Chýbajúca disponibilita objednaného tovaru alebo služby

 

Ak Spoločnosť po obdržaní objednávky zistí, že objednaný tovar alebo služba už nie sú u Spoločnosti k dispozícii, je Spoločnosť oprávnená ponúknuť Odberateľovi porovnateľný tovar alebo službu v porovnateľnej kvalite a cene. Objednávka takéhoto tovaru či služby Odberateľom sa riadi ustanoveniami týchto Podmienok.

 

6. Dodávka

 

 1. Dodávka tovaru Spoločnosťou na základe objednávky Odberateľa uvedeného v ods. 1.1 týchto Podmienok sa uskutočňuje na jeho náklady. Za dodanie tovaru Odberateľovi podľa ods. 1.1 týchto Podmienok na územie Slovenskej republiky v hodnote pod alebo rovnej 60 € vrátane DPH bude Odberateľovi účtovaný prepravný poplatok v paušálnej výške 6,99 € vrátane DPH pri dodaní tovaru prostredníctvom služieb Slovak Parcel Service, ak Spoločnosť nestanoví v konkrétnom prípade poplatok nižší. V prípade objednávky a dodania tovaru v hodnote nad 60 € vrátane DPH poplatok účtovaný nie je, iba ak Spoločnosť v konkrétnom prípade s ohľadom na rozsah a parametre dodávky požaduje inak. O tejto požiadavke bude Odberateľ informovaný.
 2. Spoločnosť dodá tovar Odberateľovi bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, ibaže je pre realizáciu dodávky tovaru Spoločnosťou vyžadovaná predchádzajúca úhrada kúpnej ceny. Tovar je spravidla dodaný do dvoch, až piatich pracovných dní s výnimkou prípadov kedy to neumožňujú skladové zásoby Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená termín dodania tovaru stanoviť odlišne, pričom je povinná o tejto skutočnosti, rovnako ako o prípadnom omeškaní s dodávkou tovaru, Odberateľa informovať. Spoločnosť je oprávnená tovar dodať aj pred prípadným dohodnutým termínom dodania. Odberateľ je povinný dodaný tovar prevziať.
 3. Tovar sa považuje za dodaný v okamihu prevzatia Odberateľom.
 4. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Odberateľa okamihom prevzatia tovaru.
 5. V prípade dodávky tovaru na územie Slovenskej republiky je dodávka Spoločnosťou uskutočnená na náklady Odberateľa a spôsobom určeným Spoločnosťou. Aktuálne údaje o prepravnom poplatku pre doručenie na území Slovenskej republiky Spoločnosť zverejňuje na https://www.conrad.sk/faq/doprava-a-platba/ceny-dopravy-a-termin-dodania.

 

7. Cena/splatnosť

 

 1. Spoločnosť výslovne prehlasuje, že ceny tovarov alebo služieb uvádzané v oficiálnom katalógu Spoločnosti, platnom v deň objednávky tovaru, sú ceny stanovené v deň vytlačenia katalógu, a preto sa môžu líšiť od aktuálnych cien tovarov a služieb Spoločnosti. Platný cenník tovarov a služieb Spoločnosti bude vždy k nahliadnutiu na internetovej stránke Spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje, že bude Odberateľa informovať o aktuálnej cene objednaného tovaru či služby v nadväznosti na doručenie objednávky, pričom v prípade, že sa aktuálna cena bude líšiť od zverejnenej ceny, môže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy až po potvrdení čiastky kúpnej ceny zo strany Odberateľa.
 2. V prípade objednávky prostredníctvom online obchodu Spoločnosti je vždy záväzná kúpna cena uvedená na príslušnom tovare. Cena takto uvedená v online obchodoch https://www.conrad.cz/ a https://www.conrad.sk/ je cenou tovaru, ktorý zahŕňa všetky dane a zákonom stanovené poplatky, nie však čiastku účtovanú za dopravu podľa čl. 6 týchto Podmienok.
 3. V prípade predaja tovaru na územie Slovenskej republiky, je fakturovaná suma za dodaný tovar a prepravné služby stanovená v EUR, pokiaľ sa Odberateľ sa Spoločnosťou v individuálnom prípade nedohodne inak, a to podľa aktuálneho devízového kurzu CZK/EUR - nákup, stanoveného Spoločnosťou.

 

8. Výhrada vlastníctva

 

Spoločnosť si vyhradzuje vlastníctvo k všetkým tovarom, ktoré dodá Odberateľovi až do zaplatenia celkovej kúpnej ceny dodaného tovaru, tj. vlastnícke právo k tovaru dodávaného Spoločnosťou prechádza na Odberateľa vždy najskôr ku dňu uhradenia kúpnej ceny. Odberateľ je oprávnený používať tovar na účel, na ktorý je určený už po jeho prevzatí, do doby nadobudnutia vlastníckeho práva však nie je oprávnený tovar odcudziť či ho akokoľvek právne zaťažiť a je povinný s ním zaobchádzať so starostlivosťou riadneho hospodára, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu či zníženiu hodnoty.

 

9. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka za akosť

 

 

 1. Spoločnosť zodpovedá Odberateľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým zodpovedá Odberateľovi, že v čase, keď Odberateľ prevzal tovar,
 • má tovar také vlastnosti, ktoré Spoločnosť alebo výrobca opísal alebo ktoré Odberateľ očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy vykonávanej Spoločnosťou,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Spoločnosť uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu bežne používa, 
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Ak o to požiada Odberateľ, Spoločnosť mu v písomnej forme potvrdí, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jej povinnosti v prípade chybného plnenia.
 2. Odberateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Ak je na predanom tovare, na jeho obale, v návode pripojeného k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, jedná sa o zvláštnu údaj o záruke za akosť, pričom v takom prípade bude Odberateľovi poskytnutá záruka za akosť podľa údaju stanovujúceho dlhšiu záručnú dobu. Reklamáciu tovaru je možné uplatniť spolu s jeho dodaním Spoločnosti. Odberateľ zašle tovar na adresu určenú pre príjem zásielok: Conrad Electronic, Tiskařská 12, Hala E, 10800 Praha 10. Pri zaslaní tovaru na reklamáciu je možné použiť Reklamačný list, ktorý je k stiahnutiu na konci týchto Podmienok.

 3. O reklamácii Spoločnosť rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady Spoločnosť zariadi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Odberateľ vhodným spôsobom vyrozumený. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie po dohovore predĺžiť - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že kúpna zmluva bola zo strany Spoločnosti porušená podstatným spôsobom.

 4. Ak tovar nemá vlastnosti stanovené v ods. 9.1 týchto Podmienok, teda ak je reklamácia oprávnená, môže Odberateľ požadovať jeho opravu. Pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, prípadne oprava tovaru nie je možná, môže Odberateľ požadovať výmenu tovaru. Pokiaľ sa vada týka len súčasti tovaru, môže Odberateľ požadovať výmenu resp. Opravu len tejto súčasti, pričom ak to nie je možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odberateľ berie na vedomie, že ak bude možné a účelné vyriešiť reklamáciu opravou, bude tento postup uprednostnený pred výmenou tovaru.

 5. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má Odberateľ aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Odberateľ právo aj od zmluvy odstúpiť.

 6. Ak Odberateľ od zmluvy neodstúpi alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Odberateľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak mu Spoločnosť nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Spoločnosť nezjedná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spôsobilo Odberateľovi značné ťažkosti.

 7. Ustanovenia zákona a týchto Podmienok týkajúcich sa zodpovednosti Spoločnosti za vady tovaru sa nepoužijú 

 • u tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 • pre opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
 • u použitého tovaru za vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo
 • ak to vyplýva z charakteru tovaru.
 1. Právo z chybného plnenia Odberateľovi nenáleží, pokiaľ Odberateľ vedel pred prevzatím tovaru, že tovar má vadu, alebo ak Odberateľ vadu spôsobil sám.
 2. Ak Odberateľ uplatní právo z chybného plnenia, Spoločnosť mu v písomnej forme potvrdí, kedy si právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jeho trvania.

 

10. Náhrada majetkovej ujmy

 

 1. Spoločnosť a Odberateľ sa dohodli, že obaja zodpovedajú v prípadoch porušenia svojich zmluvných či zákonných povinností za vznik majetkovej ujmy podľa príslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení (ust. § 2894 a násl.).
 2. Spoločnosť výslovne prehlasuje, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy s Odberateľom nepredpokladá, že by majetková ujma spôsobená v súvislosti s porušením zmluvných či zákonných povinností mohla danému Odberateľovi prevýšiť kúpnu cenu daného tovaru. Ak by majetková ujma mala byť vyššia, je Odberateľ povinný na túto skutočnosť upozorniť Spoločnosť v rámci svojej objednávky.
 3. V prípade straty dát zodpovedá Spoločnosť za vzniknutú majetkovú ujmu iba vtedy, ak Odberateľ súbory dát pravidelne, minimálne raz denne preukázateľne zálohoval.

 

11. Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť týmto upozorňuje Odberateľa, že všetky jeho osobné údaje, ktoré odovzdal Spoločnosti, vrátane adresy, sú pre rýchle a bezchybné spracovanie uložené v databáze Spoločnosti. Spracovanie poskytnutých dát prebieha v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Odberateľ registráciou do e-shopu Spoločnosti či vykonaním objednávky udeľuje Spoločnosti súhlas s využitím všetkých odovzdaných údajov Odberateľa na spracovanie za účelom realizácie objednávky a ďalej na marketingové účely Spoločnosti, a to najmä na ponúkanie služieb a produktov Spoločnosti, zasielanie informácií o činnosti Spoločnosti a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail) v zmysle Európskeho nariadenia 2016/679 (GDPR) a zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, na obdobie do odvolania tohto súhlasu, a ďalej s ich poskytnutím spoločnostiam zo skupiny CONRAD, ktorých sídlo sa nachádza v jednom z členských štátov Európskych spoločenstiev. Odberateľ je oprávnený kedykoľvek Spoločnosti písomne ​​oznámiť, že s použitím svojich kontaktných údajov Spoločnosťou podľa týchto Podmienok nesúhlasí, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla Spoločnosti prostredníctvom doporučenej pošty či faxom. V prípade objednávky tovaru prostredníctvom online obchodu Spoločnosti, nebude Spoločnosť pri neaktivovanom pole "užívanie dát" oprávnená dané kontaktné údaje využívať. Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže Spoločnosť poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa (doručovateľa tovaru a ďalších, s ktorými bude Odberateľ oboznámený).

Odberateľ berie na vedomie, že súhlas na spracovanie osobných údajov k vyššie uvedeným účelom je dobrovoľný a môže byť vzatý kedykoľvek späť resp. môže Spoločnosti oznámiť svoj nesúhlas s určitým spracovaním osobných údajov. V takom prípade môže byť však negatívne ovplyvnená realizácia objednávky.

Odberateľ má právo na úpravu osobných a kontaktných údajov v databáze Spoločnosti, a to elektronicky zaslaním e-mailu na [email protected] alebo po prihlásení do svojho profilu na https://www.conrad.sk/. Pokiaľ Odberateľ zistí alebo sa bude domnievať, že Spoločnosť alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Odberateľa alebo je v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Spoločnosť alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby tieto subjekty takto vzniknutý stav odstránili. Predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní a nakladaní s osobnými údajmi je možné sa dočítať na stránke: https://www.conrad.sk/faq/vsetko-o-nakupe/osobne-udaje-a-ich-ochrana.

 

12. Voľba práva

 

 1. Kúpna zmluva medzi Spoločnosťou a Odberateľom sa riadi ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.
 2. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Odberateľom pri dodávke tovarov a služieb sa riadia právom Českej republiky.

 

13. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Odberateľ je oprávnený v prípade sporu so Spoločnosťou, ktorý plynie zo vzájomného spotrebiteľského vzťahu, obrátiť sa na subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je pre tovar ponúkaný Spoločnosťou Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Predmetné konanie pred subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov nie je spoplatnené (strany si nesú len vlastné trovy konania) a jeho zmyslom je vyriešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim bez nutnosti vynakladať finančné prostriedky na súdne konanie. Zahájenie alternatívneho riešenia sporov je taktiež možné prostredníctvom európskej platformy ponúkajúcej spotrebiteľom prístup k on-line riešeniu spotrebiteľských sporov, pričom predmetný formulár je dostupný na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Pred začatím vyššie uvedeného konania však odporúčame vyriešiť prípadný spor zmierom priamo so Spoločnosťou.

 

14. Záverečné ustanovenia

 

 1. Odberateľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam Spoločnosti vyplývajúcich z dodávky tovaru akékoľvek svojej pohľadávky.
 2. Spoločnosť vykonáva spätný odber elektrozariadení Odberateľov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 3. Ak je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok (kúpnej zmluvy) neplatné alebo nevymáhateľné alebo sa takým stane, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť jeho ďalších ustanovení, ak je možné toto ustanovenie oddeliť od týchto Podmienok (kúpnej zmluvy) ako celku. Zmluvné strany vyvinú všetko úsilie s cieľom nahradiť takéto ustanovenie novým, ktoré bude svojím obsahom a účinkom čo najviac podobné neplatnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu, a to v lehote 30 dní odo dňa, kedy sa príslušné ustanovenie týchto Podmienok (kúpnej zmluvy) stalo neplatným, odporovateľným alebo nevymáhateľným alebo keď sa o tom zmluvná strana dozvedela a informovala druhú zmluvnú stranu, podľa toho, čo nastane skôr.
 4. Spoločnosť je oprávnená tieto Podmienky jednostranne kedykoľvek zmeniť, pričom zmena týchto Podmienok je účinná ku dňu jej vyhlásenia, iba ak bude stanovené inak.

 

Staršie verzie obchodných podmienok

Znenie všeobecných obchodných podmienok platné od 1.12.2010 do 31.12.2013 na stiahnutie tu.

Znenie všeobecných obchodných podmienok platné od 1.1.2014 do 18.2.2016 na stiahnutie tu.

Znenie všeobecných obchodných podmienok platné od 19.2.2016 do 30.11.2016 na stiahnutie tu.

Znenie všeobecných obchodných podmienok platné od 1.12.2016 do 3.1.2017 na stiahnutie tu.

Znenie všeobecných obchodných podmienok platné od 4.1.2017 do 24.6.2018 na stiahnutie tu.

Znenie všeobecných obchodných podmienok platné od 25.6.2018 do 16.1.2019 na stiahnutie tu.

Znenie všeobecných obchodných podmienok platné od 17.1.2019 do 28.9.2020 na stiahnutie tu.

Znenie všeobecných obchodných podmienok platné od 29.9.2020 do 15.12.2020 na stiahnutie tu.

Znenie všeobecných obchodných podmienok platné od 15.12.2020 do 1.6.2022 na stiahnutie tu.

 

Aktuálne všeobecné obchodné podmienky platné od 2.6.2022 na stiahnutie tu.