Ballistol 22800 jemný mazací olej 200 ml

 • Objednávacie číslo: 890668
 • Výrobca č.: 22800
 • EAN: 4017777228007

Veľmi tenký olej má extrémne vysokú aktivitu pri tečení a silne priľne na kovy. Čistí, maže a chráni v jednom. Ustanol je ideálny na starostlivosť, mazanie a konzerváciu presných mechanických zariadení, presných nástrojov, strojov a výrobných systémo…

 • Objednávacie číslo: 890668
 • Výrobca č.: 22800
 • EAN: 4017777228007

Veľmi tenký olej má extrémne vysokú aktivitu pri tečení a silne priľne na kovy. Čistí, maže a chráni v jednom. Ustanol je ideálny na starostlivosť, mazanie a konzerváciu presných mechanických zariadení, presných nástrojov, strojov a výrobných systémo…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4aef3f97[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@502b79d4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@b12812[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P 301 + 330 + 331: Po požití Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4aef3f97[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@502b79d4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@b12812[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Oleje