Kontakt Chemie LÖTLACK SK 10 74513-AA lak na DPS 400 ml

 • Objednávacie číslo: 814183
 • Výrobca č.: 74513-AA
 • EAN: 4011439312615

Tavivá a laková ochranná živica. Spájkovacie pomôcky (DIN 8511 F-SW31) na zlepšenie spájkových spojov a ako ochranný lak na vodivé dráhy. Ideálne na medziskladovanie holých alebo čiastočne zmontovaných dosiek plošných spojov, ako ochrana pri ukladaní…

 • Objednávacie číslo: 814183
 • Výrobca č.: 74513-AA
 • EAN: 4011439312615

Tavivá a laková ochranná živica. Spájkovacie pomôcky (DIN 8511 F-SW31) na zlepšenie spájkových spojov a ako ochranný lak na vodivé dráhy. Ideálne na medziskladovanie holých alebo čiastočne zmontovaných dosiek plošných spojov, ako ochrana pri ukladaní…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@68c4f425[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4a84c246[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 333 + 313: Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501B: Odstráňte obsah / nádobu ako nebezpečný odpad.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@68c4f425[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4a84c246[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistenie a starostlivosť DPS