WEICON Vysoko technologická pasta proti zadieraniu 120 g

 • Objednávacie číslo: 414865
 • Výrobca č.: 26100012
 • EAN: 4024596002091

Montážne pasty WEICON Anti-Seize sa používajú ako ochranné, oddeľovacie a mazacie prostriedky pre vysoko namáhané časti - najmä pri vysokých teplotách. Optimálne koordinované tuhé látky a vybrané prísady umožňujú širokú škálu aplikácií v tejto oblast…

 • Objednávacie číslo: 414865
 • Výrobca č.: 26100012
 • EAN: 4024596002091

Montážne pasty WEICON Anti-Seize sa používajú ako ochranné, oddeľovacie a mazacie prostriedky pre vysoko namáhané časti - najmä pri vysokých teplotách. Optimálne koordinované tuhé látky a vybrané prísady umožňujú širokú škálu aplikácií v tejto oblast…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@15c5a1af[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 264: Po manipulácii starostlivo umyte....
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 302 + 352: Pri kontakte s pokožkou Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 310: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 332 + 313: Ak sa objaví podráždenie pokožky Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P 362: Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@15c5a1af[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá