Augmented Reality » Použitie v priemysle, vo vzdelávaní a v obchode

Aktualizované: 11. 10. 2023 | Čas potrebný na prečítanie: 7 minút

Augmented Reality (AR, po slovensky: rozšírená realita) je rýchlo sa rozvíjajúca technológia, ktorá prepája digitálne informácie s reálnym prostredím. Rozširuje realitu o digitálne objekty.

Za tým účelom sú virtuálne objekty alebo informácie premietané do reálneho sveta, napríklad na displej chytrého telefónu, do špeciálnych AR okuliarov alebo do náhlavnej súpravy. Môže ísť o zobrazenie pokynov navigácie alebo o informácie pre servisných technikov, ktorí sa na nejaký reálny predmet pozerajú prostredníctvom kamery svojho tabletu. Majú pri tom voľné ruky.
Produkty rozšírenej reality nájdu uplatnenie v mnohých oblastiach priemyslu, obchodu a vzdelávania.

Viac o tom ako rozšírená realita funguje a aký potenciál môže podnikom priniesť, sa dozviete v našom radcovi.Ako funguje rozšírená realita?

Ako Augmented Reality sa označuje pridanie ďalšej vrstvy zobrazenia k reálnemu obrazu kamery. Užívateľ v zásade vidí svoje okolie rovnako, ako keby sa pozeral voľným okom a profituje z dodatočného AR obsahu. Technológia využíva jednu alebo viac kamier, ktorými zaznamenáva a analyzuje okolité prostredie. Následne sú cez reálne zábery premietnuté digitálne obsahy ako obrázky, symboly, texty, videá, výkresy a 3D modely. Tieto obsahy sú dynamické a prispôsobujú sa pohybom alebo akciám užívateľa. Senzory navyše v prístroji zaznamenávajú, ktorým smerom sa užívateľ práve pozerá alebo ako drží displej. Zobrazenie tak sleduje pohyby hlavy alebo rúk a veľmi intuitívne ukazuje, čo sa deje vedľa užívateľa, za ním alebo nad ním. V závislosti od použitia sa Augmented Reality obmedzuje na zobrazovanie informácií alebo môže užívateľ prostredníctvom rozpoznávania gest a reči interagovať s virtuálnymi objektmi a rozkladať, napríklad mapy či plány, vyvolávať doplňujúce informácie alebo si náhľad pritiahnuť. Čím je kvalita zobrazenia vyššia, tým plynulejšie virtuálne objekty splývajú s realitou a tým profesionálnejšie sú možnosti jej použitia.Čím sa rozšírená realita líši od virtuálnej reality?

Augmented Reality (AR) a Virtual Reality (VR) sú procesy, ktoré navzájom prepájajú realitu a virtualitu. Hlavný rozdiel spočíva v kontinue reality a virtuality: Augmented Reality rozširuje reálne prostredie o digitálne prvky, zatiaľ čo Virtual Reality vytvára kompletne umelé prostredie. Ide o postupný prechod medzi čistou realitou na jednej strane a počítačom generovanou, úplnou virtualitou (VR) na strane druhej.


VR: Virtual Reality – kompletné ponorenie

Naproti tomu aplikácie s VR užívateľa izolujú od reálneho sveta a vťahujú ho do virtuálneho sveta, ktorý môže vnímať napríklad prostredníctvom náhlavnej súpravy. Kompletné prostredie, všetky objekty a podnety sú generované počítačom. Priestory a reálne objekty, ako je napríklad ruka užívateľa alebo zvonenie dverového zvončeka, sú virtuálne napodobnené a zmyslové vnímanie prebieha prostredníctvom virtuálneho sveta. Senzory a ovládače v ruke alebo rozpoznanie ruky prenášajú pohyby a gestá do virtuálneho sveta. Tak je možné vstupovať do miestností, uchopovať predmety a pohybovať nimi.


AR a VR majú rôzne možnosti použitia v rôznych odvetviach a scenároch. Napríklad AR je možné použiť na udeľovanie interaktívnych pokynov alebo na zjednodušenie obsluhy strojov. VR sa používa najmä na simulácie vo vývoji produktov alebo v oblasti zábavy.

AR a VR sa taktiež líšia stupňom ponorenia, teda úplného vtiahnutia do umelého sveta na základe perfektnej simulácie: Pre Virtual Reality je charakteristické hlboké ponorenie, pri ktorom užívateľ v ideálnom prípade prestáva vnímať, že sa nachádza v umelom svete. Záujemcovia sa tak môžu napríklad prechádzať novostavbou, hoci k nej zatiaľ existujú iba výkresy. Augmented Reality sa vyznačuje menším stupňom vtiahnutia: Užívateľ vidí, počuje a cíti prevažne v reálnom svete.

Na pomedzí medzi AR a VR nájdeme čiastkové oblasti ako Augmented Virtuality (AV), Mixed Reality (MR) a Extended Reality (XR), v ktorých sa realita s virtualitou prelína v rôznej miere. 3D zobrazenie tu prekračuje jednoduché znázornenie.Ako môžu podniky z rozšírenej reality profitovať?

Augmented Reality dosiahla vysoký stupeň zrelosti a stále viac podnikov objavuje výhody poskytovania informácií tam, kde sú skutočne potrebné.

Voľné ruky a flexibilné pracovné procesy urýchľujú existujúce postupy alebo umožňujú nové, ktoré podnikom pomáhajú optimalizovať vývoj produktov, skracovať inovačné cykly a znižovať náklady na údržbu.

Najmä v oblastiach kolaborácie, asistencie a učenia ponúkajú aplikácie s Augmented Reality množstvo výhod. Aplikácie s AR umožňujú užívateľom riešiť úlohy, ktoré by bez AR zvládnuť nedokázali, na vyriešenie ktorých by potrebovali špeciálne znalosti alebo ktoré by nemohli vykonať tak jednoducho a bezchybne. Napríklad servisný technik s podporou AR už nemusí tak dobre poznať každý detail najrôznejších modelov strojov a napriek tomu dokáže vykonať údržbu alebo opravu rýchlo a cielene.

Nasleduje prehľad výhod pre podniky:

Mobilné práce, voľné ruky

Zjednodušenie práce bez dokumentácie v papierovej forme alebo na mobilnom koncovom zariadení vďaka AR okuliarom.

Produktivita a efektivita

Rozšírená realita zlepšuje vnímanie reálneho sveta a zjednodušuje interakciu s ním. Technológia AR môže zamestnancom pomáhať zvládať kompletné úlohy rýchlejšie a presnejšie tým, že im poskytne vizuálne návody alebo doplňujúce informácie. Technik môže napríklad nosiť AR okuliare pri oprave stroja, pri ktorej si krok za krokom prečíta pokyny a technické parametre.

Optimalizácia pracovného procesu

Podniky môžu svoje procesy upraviť, optimalizovať, automatizovať a zefektívniť tým, že si v reálnom čase vizualizujú dáta alebo analýzy prostredníctvom virtuálnej reality.

Inovácia a kreativita

Projekcia virtuálnych obsahov do reálneho sveta môže podnikom pomôcť pri vizualizácii rôznych scenárov a tým aj pri vývoji a zlepšovaní nových produktov alebo služieb. Napríklad dizajnér môže využívať aplikáciu s AR na interaktívne porovnanie najrôznejších tvarov alebo materiálov pre určitý produkt alebo na obrábanie povrchov.

Spokojnosť a vernosť zákazníkov

Záujemcovia si môžu vďaka systémom AR vyskúšať a zažiť produkty a personalizované ponuky ešte predtým, než si ich zakúpia. Zákazník môže napríklad použiť aplikáciu s AR na chytrom telefóne, aby sa pozrel, ako bude kus nábytku alebo technické zariadenie vyzerať v jeho vlastnom interiéri alebo či sa nové vozidlo zmestí do jeho garáže. Softvér a AR hry (AR games) môžu prostredníctvom gamifikovaných zážitkov uľahčiť rozhodovanie o nákupe a pripútať tak zákazníkov.Aké konkrétne možnosti použitia pre AR existujú?

Augmented Reality sa zameriava na optimalizáciu procesov v priemysle a v obchode. Niekoľko príkladov použitia z praxe:

Zapojenie tretích strán

V prípade opravy môže pracovník servisu pomôcť odborníkovi na mieste,  prostredníctvom vzdialenej asistencie a môže mu poskytovať pokyny.

Je možná decentralizovaná spolupráca bez toho, aby bolo nutné cestovať cez polovicu sveta, rovnako ako vzájomné prepojenie pobočiek a zamestnancov.

Údržba a opravy

Údržba a opravy strojov a výrobných zariadení predstavujú komplexný problém.
Priamo na mieste chýbajú väčšinou špeciálne znalosti, takže je spravidla často  nevyhnutné privolať externých technikov. Vďaka zariadeniam s AR je aj menej technicky vyškolený personál schopný vykonávať preventívne údržbárske práce, predtým než dôjde k výpadku. Tým sa ušetrí čas aj náklady.


Onboarding, štandardizované vzdelávanie a školenie

Návody krok za krokom a digitálne pokyny pre zamestnancov, rovnako ako všetky dôležité detaily v podobe virtuálnych prvkov pre rýchlu a bezchybnú výrobu. Centrálne uložené znalosti sú k dispozícii každému zamestnancovi, bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza. Školenia s podporou AR sú výhodné aj v prípadoch, keď je reálna činnosť spojená s vysokým stupňom ohrozenia alebo keď vznikajú drahé odstávky.


Odbyt a marketing

Pracovníci odbytu môžu obchodným partnerom a zákazníkom pomocou chytrého telefónu, tabletu alebo okuliarov predstaviť realistické náhľady produktov ešte skôr, ako sú tieto produkty vyrobené. Spolupráca s umelou inteligenciou vedie k ešte väčšej personalizácii.


Kompletizácia a logistika

Pick-by-Vision využíva virtuálne prvky na kompletizáciu v produktových skladoch.
Dátové okuliare poskytujú zamestnancom podniku relevantné dáta mobilne, v závislosti od zákazníka a situácie v podobe virtuálnych objektov, čím zvyšujú efektivitu kompletizácie.


Navigácia a orientácia

Zobrazenie pokynov pre navigáciu a na orientáciu, rovnako ako informácií týkajúcich sa budov (Building Information) poskytuje výhody v oblastiach turizmu a manažmentu návštev.


Veľtrhy a akcie

Virtuálne exponáty je možné umiestniť, predstaviť a prezerať v reálnych priestoroch. Tým sa znižujú náklady na prepravu, pretože nie všetky vystavované diela musia byť fyzicky prítomné na mieste. Augmented Reality navyše umožňuje doplnenie vystavených produktov o videá, fotografie a technické parametre.