Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) » Zaistenie bezpečnosti pri práci

Autor: Conrad tím, 19. októbra 2023

V priemyselných aj remeselných prevádzkach číha nejedno nebezpečenstvo. Pri zváraní kovov vznikajú napríklad vysoké teploty, oslňujúce svetelné žiarenie a odletujúce iskry. Pre zamestnávateľov by malo byť samozrejmosťou, že zúčastneným osobám poskytnú primeranú ochranu: chrániče očí a tváre, hrubú koženú zásteru, odolné ochranné rukavice, bezpečnostnú obuv a nehorľavý ochranný odev.

Ochrana zdravia a predchádzanie úrazom zamestnancov na pracovisku a pri vykonávaní práce sú hodnoty, ktoré je potrebné chrániť. Odborové zväzy a poskytovatelia poistenia zodpovedajú za pravidlá na ochranu zdravia a prevenciu úrazov zamestnancov pri vykonávaní ich profesie. Zaväzujú podnikateľov a zamestnávateľov k tomu, aby zaistili opatrenia na ochranu pred pracovnými úrazmi, chorobami z povolania a ohrozenia zdravia na pracovisku. Sem patria aj osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti zamestnancov pri práci a ochrana ich zdravia.

Náš poradca vám poskytne prehľad o tom, čo sú osobné ochranné pracovné prostriedky, aké požiadavky musia spĺňať a kedy musíte vašim zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky poskytnúť.Čo sú to osobné ochranné pracovné prostriedky?

Osobné ochranné pracovné prostriedky predstavujú špeciálne vybavenie na ochranu seba samého, ktoré zamestnanci nosia, keď vykonávajú zdravie ohrozujúce činnosti. Cieľ ochranných prostriedkov: Majú znížiť riziko poranenia alebo dlhodobých následkov. K osobným ochranným pracovným prostriedkom patrí aj doplnková výbava, ktorá s OOPP súvisí a dopĺňa ich.

 

Tu nájdete prehľad najbežnejších variantov ochranných prostriedkov: 

Tento zoznam nie je úplný, pretože v ňom nie sú napríklad explicitne uvedené pomôcky na ochranu pred žiarením. Podobne výstražný ochranný odev, ochrana pred poveternostnými vplyvmi, ochrana pred ESD (Electrostatic Discharge) na zamedzenie elektrostatickému náboju a ochrana potravín (HACCP Food Safety) patria k osobným ochranným pracovným prostriedkom.

Normálny pracovný a profesijný odev, rovnako ako uniformy, ktoré explicitne neslúžia na zvýšenie bezpečnosti a na zlepšenie zdravia, sem takisto nepatria. 


Naše produktové odporúčania, týkajúce sa osobných ochranných pracovných prostriedkov:Aká základná myšlienka sa skrýva za osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami?

Zamestnávatelia musia vylúčiť ohrozenie na pracovisku technickými a organizačnými opatreniami. Tak to vyžaduje zákon na ochranu zdravia pri práci. Ale čo keď to nestačí? Pokiaľ to nie je možné, musíte svojich zamestnancov navyše zabezpečiť vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Pritom úlohu nehrá, či je ohrozenie trvalé alebo či sú mu zamestnanci vystavení len krátkodobo.

S ohľadom na možnú zodpovednosť z toho vyplýva: Zamestnávatelia splnia svoje povinnosti, pokiaľ ide o prevenciu úrazov a ohrození, iba ak zabezpečia pracoviská a súčasne poskytnú zamestnancom vhodné ochranné vybavenie.Prečo sú OOPP také dôležité?

Osobné ochranné pracovné prostriedky na pracovisku sú pre váš podnik enormne dôležité. Zamestnávatelia a zodpovedné osoby tým prispievajú k starostlivosti o zdravie a k pohode svojich zamestnancov. Fyzické a psychické zdravie, rovnako ako mentálna spokojnosť zamestnancov priamo ovplyvňujú ich pracovnú výkonnosť. Sú to tiež kľúčové faktory pre pohodu na pracovisku a pozitívnu skúsenosť zamestnancov s vašou firmou, označovanú taktiež Employee Experience.

Vedci predpokladajú, že pozitívna skúsenosť zamestnancov prispieva k tomu, aby sa zamestnanci cítili zdraví a šťastní a mohli tak odvádzať optimálny pracovný výkon. Na to nadväzujú ďalšie efekty: Dlhodobo tým stúpne efektivita, výkonnosť a konkurencieschopnosť firmy.

Okrem toho sú firmy, ktoré dbajú na ochranu zdravia pri práci, aj atraktívnymi zamestnávateľmi.

Pre pôsobenie vašej firmy navonok sú kvalitné ochranné pomôcky taktiež výhodou. Viditeľné komponenty OOPP ako prilby, odev a rukavice napokon prispievajú k budovaniu pozitívneho obrazu vašej spoločnosti.

Preto vám odporúčame, aby ste osobné ochranné pracovné prostriedky vo vašej firme premenili na súčasť vašej firemnej kultúry. Dodržujte predpisy a normy a stavte na kvalitné produkty. Motivujte svojich zamestnancov, aby potrebné vybavenie nosili správne a veďte ich k vnímavosti, pokiaľ ide o OOPP.Kto zodpovedá za ochranu zdravia pri práci?

Zamestnávatelia zodpovedajú za všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku. To znamená, že zamestnávatelia musia osobné ochranné pracovné prostriedky v dostatočnom množstve nakúpiť, zrevidovať, udržiavať, poskytovať a v prípade potreby vymeniť – a to na vlastné náklady. To tiež znamená, že zamestnávateľ musí vhodné OOPP zamestnancom poskytnúť bezplatne. Firmy nesmú zamestnancom fakturovať náklady.

Pokiaľ sú predpísané testy vhodnosti z hľadiska pracovného lekárstva a ich opakovania, napríklad pre dýchacie prístroje, musia zamestnávatelia potrebné testy nechať vykonať, doložiť a tiež uhradiť.

Poskytnúť znamená, že osobné ochranné pracovné prostriedky musia byť na mieste použitia funkčné a k dispozícii. Tak to predpisuje zákon o ochrane zdravia pri práci, predpisy o OOPP (PSA-BV) a predpis DGUV.

Zamestnanci majú povinnosť nosiť ochranné pomôcky v situáciách, v ktorých sú predpísané, musia ich používať správne, hlásiť ich poškodenie a zaobchádzať s nimi riadne ako s majetkom svojho zamestnávateľa.Kategória OOPP: Ktoré rizikové kategórie existujú?

Pracovné činnosti sa líšia potenciálnym nebezpečenstvom a stupňom ochrany. Osobné ochranné pracovné prostriedky sú preto zaradené do rôznych rizikových kategórií. V závislosti od povolania, vykonávaných činností a stupňa ich rizika sú OOPP príslušnej kategórie pre zamestnancov povinné. Existujú tri kategórie:

Kategória I

Kategória I zahŕňa výhradne nízke riziká na pracovisku. Rizikový potenciál je nízky a sebaochranu zamestnanca je možné zaistiť relatívne ľahko. Ku kategórii I patrí vybavenie OOPP najmä na ochranu pred povrchovým mechanickým poranením.

Kategória II

Kategória II predstavuje štandardnú ochranu pre pracoviská podliehajúce rizikám. Sem patria bežne používané ochranné pomôcky ako bezpečnostná obuv, pracovná obuv, prilba na ochranu hlavy a pracovný odev. Kategória II zahŕňa všetky riziká, ktoré nespadajú do kategórie I alebo kategórie III.

Kategória III

Kategória III zahŕňa riziká, ktoré môžu viesť k závažným dôsledkom, akými sú nezvratné poškodenie zdravia a usmrtenie. Sem patria aj smrteľné ohrozenia, ktoré vyplývajú zo spracovávaných látok alebo z nedostatku kyslíka, chladu, tepla alebo úrazu elektrickým prúdom. Tiež manipulácia so žiarením, vysoký tlak, extrémny hluk a biologické pracovné látky vyžadujú sebaochranu kategórie III.Ako sa vykonáva hodnotenie rizika?

Sú OOPP pre určité práce vôbec potrebné? A kedy presne potrebujú zamestnanci osobné ochranné pracovné prostriedky? Aby ste mohli urobiť fundované rozhodnutie o používaní ochranných prostriedkov, vykonajte posúdenie rizika. V rámci posúdenia rizika vo vašej firme si poznamenajte všetky potenciálne ohrozenia, posúďte ich a zoraďte ich podľa naliehavosti.

Ako prebieha hodnotenie rizika? Najprv overte, či príslušný OOPP poskytuje ochranu pred ohrozením, ktorému chcete zamedziť bez toho, aby tým sám o sebe spôsobil väčšie ohrozenie. Okrem toho skontrolujte, či je OOPP vhodný pre podmienky, ktoré na pracovisku panujú, či vyhovuje požiadavkám na ergonómiu, či zodpovedá zdravotným potrebám užívateľa a či je ho možné prispôsobiť.Čo je princíp STOP podľa DGUV?

Ak z posúdenia rizika vyplynie, že dochádza k manipulácii s nebezpečnými látkami a že z tejto manipulácie vyplývajú riziká, musíte prijať primerané opatrenia. Na tento účel vyvinula DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, nemecká zákonná úrazová poisťovňa) takzvaný princíp STOP. Pravidlá DGVU stanovujú hierarchiu ochranných opatrení a zaraďujú ich do skupín.

Skratka STOP znamená:

  • Substitúcia (nahradenie): Zamestnávatelia majú zdroje ohrozenia obmedziť alebo odstrániť tým, že použijú menej nebezpečné látky.

  • Technické opatrenia: Použitie technických opatrení, ako sú bezpečnostné spínače, svetelné závory, nášľapné a kontaktné plochy a senzory, ktoré majú zamestnancov oddeliť od zdrojov ohrozenia a tým ich ochrániť.

  • Organizačné opatrenia: Pracovné postupy ako časové limity, časové okná, rozloženie záťaže a obmedzenie počtu osôb majú zamestnancov oddeliť od zdrojov ohrozenia a tým ich ochrániť.

  • Prostriedky osobnej ochrany: Pracovný odev, zaškolenie a výstražné štítky majú zamestnancov chrániť pred rizikami.

Hierarchia pravidiel DGVU môže spočiatku pôsobiť zvláštne, pretože osobné ochranné pracovné prostriedky umiestňuje až na koniec zoznamu, na štvrté miesto. Dôvodom je skutočnosť, že požiadavky DGVU uprednostňujú kolektívne opatrenia (poradie 1 až 3) pred individuálnymi opatreniami.Povinné revízie a zaškolenie v používaní OOPP

Zamestnávatelia musia ochranné pomôcky nielen poskytnúť a v prípade potreby vymeniť. Musia tiež poučiť zamestnancov o ich používaní.

V závislosti od charakteru konkrétnych OOPP pritom môže byť okrem teoretického poučenia nevyhnutné aj praktické zaškolenie s nácvikom používania.

Zaškolenie môže vykonať zamestnávateľ, jeho zástupca alebo externí špecialisti na ochranu zdravia pri práci.Sú osobné ochranné pracovné prostriedky vybavené značkou CE?

Osobné ochranné pracovné prostriedky bez značky CE sa na trh v Európskej únii nesmú dostať. Toto pravidlo ošetruje nariadenie (EÚ) 2016/425, ktoré nahrádza smernicu 89/686/EHS o OOPP. Platí pre ochranné pomôcky, ktoré majú chrániť osoby pred rizikami spojenými s výkonom ich povolania, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie alebo ich bezpečnosť. Základné pravidlo: Zákaz predaja bez značky CE. Rovnakou mierou by ste mali vy ako kupujúci dbať na to, aby boli komponenty ochranného vybavenia, ktoré kupujete, vždy opatrené značkou CE.

U produktov OOPP kategórie III (komplexné OOPP) majú výrobcovia dokonca povinnosť uvádzať na produkte značku CE spoločne so štvormiestnym číslom CE. Známym príkladom z kategórie III sú dýchacie prístroje. Tie sa nesmú používať, pokiaľ na nich chýba značka CE alebo ak sú síce označené značkou CE, ale chýba na nich štvormiestne číslo CE.

Prečo je značka CE taká dôležitá? Výrobcovia alebo dovozcovia, ktorí na svoj produkt umiestnia značku CE, tým voči príslušným úradom vyhlasujú, že ich produkt zodpovedá platným európskym normám a že bol podrobený predpísaným postupom posudzovania zhody. Predpokladom pre označenie značkou CE teda je, že sú pri konštrukcii a výrobe produktu dodržované relevantné zdravotné a bezpečnostné požiadavky.

Existuje však aj niekoľko výnimiek, pokiaľ ide o označovanie značkou CE na produkte. Predmety OOPP napríklad nemusia byť označené značkou CE, pokiaľ toto označenie z dôvodu ich charakteru alebo veľkosti nie je možné. Okrem toho platí: Značky osvedčujúce dobrovoľné skúšky ako značka GS sú prípustné iba na produktoch OOPP kategórie I a kategórie II.