Triedy IP ochrany a stupne ochrany

Doba potrebná na prečítanie: 11 minút

Ak hovoríme o IP alebo o triede IP ochrany, väčšina ľudí tuší, že to nejako súvisí s ochranou pred vlhkosťou.
Menej ľudí však už vie, že pojem trieda IP ochrany, nie je úplne správny, ak máme byť presní.
Jedna vec je totiž stupeň IP ochrany a druhá vec je trieda ochrany. Oba pojmy popisujú úplne odlišné vlastnosti jedného produktu.Čo znamená stupeň ochrany?

Elektrické prevádzkové zariadenia, ako lampy, elektrické spotrebiče alebo aj inštalačné materiály musia vždy fungovať spoľahlivo. A to za najrôznejších podmienok.

Napríklad záhradné svietidlo, ktoré je po celý rok vystavené poveternostným vplyvom, musí byť skonštruované a izolované úplne inak než taká čítacia lampička, ktorá vám doma zaisťuje útulnú atmosféru. V tomto prípade aj laici už na prvý pohľad vedia, že lampička do obývacej izby by asi nedokázala odolať pôsobeniu dažďa.

Ale aj v priemysle a v remeselných dielňach sa požiadavky na elektrické spotrebiče alebo vysokonapäťové prevádzkové zariadenia veľmi líšia. Zatiaľ čo v stolárskej dielni víri iba neškodný prach z dreva, technické zariadenia vo veľkokapacitných kuchyniach musia byť chránené pred mastnými výparmi z varenia a v chemických továrňach zase pred leptavými parami.

Nepremokavý plášť prístroja chráni vnútro záhradného svietidla.

Aby bolo možné jasne stanoviť, proti akým vplyvom musí byť produkt ochránený, boli zavedené stupne ochrany (International Protection Codes). V príslušných kategóriách je presne definované, do akej miery je zamedzené nežiaducemu preniknutiu vlhkosti a cudzích telies do vnútra zariadenia.

Taktiež bola presne definovaná aj ochrana pred mechanickým namáhaním. To je dôležité, ak je plášť prístroja alebo elektrické vybavenie namontované napríklad v športovej hale, kde môže byť zasiahnuté napríklad loptou. Pri použití na verejných priestranstvách sem patria aj úmyselné nárazy alebo poškodenia spôsobené vandalizmom.Čo znamená stupeň IP ochrany?

Čo znamená IP?

Asi najznámejší stupeň ochrany je stupeň IP ochrany (kód IP) ako napr. IP44. Skratka „IP“ znamená „International Protection“, pričom sa v angličtine často používa spojenie „Ingress Protection“ (ochrana proti preniknutiu).


Čo znamená klasifikácia IP?

Číslice nasledujúce za skratkou „IP“ poskytujú informáciu o tom, pred ktorými vplyvmi je produkt chránený.

Kombinácie sú presne stanovené v národných a medzinárodných normách DIN EN 60529, resp. ISO 20653 (pre pozemné dopravné prostriedky) a označujú druh ochrany v rôznych IP triedach. Možné údaje siahajú od IP00 do IP69, resp. IP6K9K.

Prvá číslica, resp. kombinácia číslice a písmena znamená stupeň ochrany plášťa prístroja pred dotykom. Súčasne toto číslo poskytuje informáciu o ochrane pred cudzími telesami. Definíciu jednotlivých číslic, resp. kombináciu číslic a písmen je možné nájsť v nasledujúcej tabuľke.


Triedy IP ochrany

Hoci nasledujúca tabuľka popisuje stupeň IP ochrany a nie triedu IP ochrany alebo triedu IP, často sa označuje ako tabuľka ochranných IP tried. Nie je to ale žiadny zásadný problém. Tam, kde menej technicky zdatní zamieňajú stupeň IP ochrany, triedu IP ochrany alebo triedu IP, vie odborník hneď, čo je na mysli. V spojení s písmenami „IP“ môže ísť totiž výhradne o ochranu pred dotykom, pred cudzími telesami a vodou.

Prvá číslica (ISO 20653)

Prvá číslica (DIN EN 60529)

Ochrana proti dotyku Ochrana pred cudzími telesami
0 0 Bez ochrany Bez ochrany
1 1 Ochrana pred plošným dotykom (napr. chrbtom ruky) Ochrana pred veľkými pevnými cudzími telesami (priemer ≥ 50 mm)
2 2 Ochrana pred dotykom prstu Ochrana pred stredne veľkými pevnými cudzími telesami (priemer ≥ 12 mm)
3 3 Ochrana pred dotykom nástroja a drôtu (priemer ≥ 2,5 mm) Ochrana pred malými pevnými cudzími telesami (priemer ≥ 2,5 mm)
4 4 Ochrana pred dotykom nástroja a drôtu (priemer ≥ 1 mm) Ochrana pred pevnými cudzími telesami veľkosti zrna (priemer ≥ 1 mm)
5K 5 Úplná ochranu pred dotykom Ochrana pred prachom v množstve, ktoré by mohlo uškodiť (ochrana proti prachu)
6K 6 Úplná ochranu pred dotykom Úplná ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesnosť)

Poznámka:

Ak bol produkt klasifikovaný podľa noriem DIN EN 60529 IP5X alebo IP6X, sú oba stupne ochrany označené podľa ISO 20653 IP5KX a IP6KX.

Druhá číslica, resp. kombinácia číslice a písmena znamená stupeň ochrany plášťa prístroja voči vlhkosti, resp. ochrany pred vnikajúcou vodou. Ochrana pred vodou je definovaná nasledujúcim spôsobom:

Druhá číslica (ISO 20653)

Druhá číslica (DIN EN 60529)

Ochrana pred vodou

0 0

Bez ochrany

1 1

Ochrana pred zvisle dopadajúcimi kvapkami vody

2 2

Ochrana pred šikmo dopadajúcimi kvapkami vody (do 15°)

3 3

Ochrana pred striekajúcou vodou až do uhlu 60° voči zvislej osi

4 4

Ochrana pred vodou striekajúcou zo všetkých stran

4K  

Ochrana pred vodou striekajúcou zo všetkých strán so zvýšeným tlakom

5 5

Ochrana pred vodou prúdiacou (tryskou) z ľubovoľného uhlu

6 6

Ochrana pred silným prúdom vody

6K  

Ochrana pred silným prúdom vody za zvýšeného tlaku

7 7

Ochrana pred krátkodobým ponorením

8 8

Ochrana pred trvalým ponorením

  9

Ochrana pred vodou pri čistení vysokým tlakom / parou v poľnohospodárstve

9K  

Ochrana pred vodou pri čistení vysokým tlakom / parou pri cestných vozidlách


Niekoľko príkladov najbežnejších stupňov IP ochrany:

Čo znamená IP20?

Pokiaľ produkt vykazuje stupeň ochrany IP20, má ochranu pred dotykom voči pevným cudzím telesám o veľkosti nad 12 mm (konštrukčných dielov pod napätím sa nie je možné dotknúť prstom). Ochrana pred vodou nie je zabezpečená.

Čo znamená IP55?

Okrem úplnej ochrany pred dotykom (prach môže v malých množstvách prenikať) poskytuje produkt so stupňom ochrany IP55 aj ochranu pred vodou prúdiacou z akéhokoľvek uhla.

Čo znamená IP44?

Produkt označený IP44 je chránený pred vniknutím pevných cudzích telies s veľkosťou nad 1 mm a pred vodou striekajúcou zo všetkých strán.

Čo znamená IP65?

Produkt so stupňom ochrany IP65 disponuje úplnou ochranou pred dotykom. Prach nemôže preniknúť dovnútra a produkt je chránený pred vodou striekajúcou z akéhokoľvek smeru.

Čo znamená IP54?

Pokiaľ produkt vykazuje stupeň ochrany IP54, disponuje úplnou ochranou proti dotyku, pričom prach môže do neho v malom množstve vniknúť. Navyše je tiež chránený pred vodou striekajúcou zo všetkých smerov.

Čo znamená IP67?

Produkty so stupňom ochrany IP67 sú chránené pred dotykom a pred prachom. Pritom zvládajú aj dočasné úplné ponorenie pod vodu. Ak by bolo nevyhnutné trvalé ponorenie, musel by produkt vykazovať IP68.

Ak pri stupni ochrany jedna z dvoch číslic nie je alebo nemusí byť uvedená, namiesto číslice sa uvádza „X“.Prehľad stupňov IP ochrany

Podľa nasledujúcej prehľadnej tabuľky je možné veľmi ľahko priradiť najbežnejšie stupne ochrany k príslušným výkonovým parametrom. Okrem toho, zistíte podľa nej tiež, ktorý stupeň ochrany je potrebný v určitých podmienkach používania.

Prehľadná tabuľka tried IP ochrany

Prvá číslica  >

 


Druhá číslica  >

Ochrana pred pevnými cudzími telesami (priemer ≥ 12 mm)

Ochrana pred pevnými cudzími telesami (priemer ≥ 2,5 mm)

Ochrana pred pevnými cudzími telesami (priemer ≥ 1,0 mm)

Ochrana pred prachom v množstve, ktoré by mohlo uškodiť (ochrana proti prachu)

Úplná ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesnosť)

Bez ochrany pred vodou

IP 20 IP 30 IP 40 IP 50 IP 60

Ochrana pred zvisle dopadajúcimi kvapkami vody

IP 21 IP 31 IP 41 IP 51 IP 61

Ochrana pred šikmo dopadajúcimi kvapkami vody (do 15°)

IP 22 IP 32 IP 42 IP 52 IP 62

Ochrana pred striekajúcou vodou až do uhlu 60° voči zvislej osi

IP 23 IP 33 IP 43 IP 53 IP 63

Ochrana pred vodou striekajúcou zo všetkých strán

IP 24 IP 34 IP 44 IP 54 IP 64

Ochrana pred prúdiacou vodou z ľubovoľného uhla

IP 25 IP 35 IP 45 IP 55 IP 65

Ochrana pred silným prúdom vody

IP 26 IP 36 IP 46 IP 56 IP 66

Ochrana pred krátkodobým ponorením

IP 27 IP 37 IP 47 IP 57 IP 67

Ochrana pred trvalým ponorením

IP 28 IP 38 IP 48 IP 58 IP 68


Aká IP ochrana je potrebná v kúpeľni?

V suchých vnútorných priestoroch hrá ochrana pred vlhkosťou skôr vedľajšiu úlohu. Preto tu môžeme používať aj lampy s IP20, ktoré neposkytujú vôbec žiadnu ochranu proti prípadnému prenikaniu vody.

Avšak v kúpeľniach je tomu úplne inak. Tu je potrebné vo zvýšenej miere počítať s výskytom vlhkosti a striekajúcej vody. Preto je pre svietidlá, ktoré sú montované v kúpeľniach, podľa DIN 57100/ VDE 0100 časť 701, v závislosti na mieste montáže, predpísaný stupeň ochrany IPX4, IPX5 alebo tiež IPX7.

 


Rôzne rozsahy stupňov ochrany v kúpeľni.

(Zdroj obrázkov: Paulmann Licht)

Svietidlá v oblasti sprchy alebo kúpacej vane (chránená oblasť 0 s IPX7) smú byť prevádzkované len s prevádzkovým napätím najviac 12 V/AC (striedavé napätie) alebo 30 V/DC (jednosmerné napätie).

Nad sprchou alebo kúpacou vaňou (chránená oblasť 1 s IPX5) smú byť prevádzkované iba svietidlá s prevádzkovým napätím max. 25 V/AC alebo 60 V/DC.Aká IP ochrana je potrebná vonku?

Pokiaľ majú byť prevádzkové zariadenia alebo svietidlá montované vonku, musí byť zohľadnené miesto inštalácie. Často nemusí byť stupeň ochrany vôbec taký vysoký, ako by sme si v prvom okamihu mysleli.

Montáž v zastrešenom priestore

Pokiaľ sa miesto montáže nachádza napríklad pod strechou, pod prístreškom alebo na balkóne, sú lampy s IP23 úplne dostačujúce. Zastrešenie zaistí spoľahlivú ochranu pred dažďovou vodou.


Montáž na stenu domu

Pokiaľ sa lampy montujú na stenu domu, je potrebné počítať s tým, že budú vystavené dažďu. V takom prípade sa odporúčajú produkty s ochranou IP44. Okrem ochrany proti vode striekajúcej zo všetkých strán sa v lampe tiež nesmú usadzovať žiadne pavúky ani iný hmyz.

Pri vonkajších svietidlách sa stupeň ochrany riadi podľa miesta montáže.


Osvetlenie cestičiek v záhrade

Pokiaľ sú svietidlá priamo vystavené poveternostným vplyvom, musia ich plášte vykazovať stupeň ochrany aspoň IP44.


Osvetlenie záhradných jazierok a vodotryskov

Ak sú svietidlá používané na osvetlenie záhradných jazierok alebo vodotryskov, mali by vykazovať ochranu IP67. Vďaka nej sú svietidlá chránené aj pred krátkodobým ponorením do vody. Ak sa používajú podvodné reflektory, musia mať stupeň ochrany IP68.


Rôzne stupne ochrany vo vonkajšom priestore

(Zdroj obrázkov: Paulmann Licht)Čo znamená stupeň IK ochrany?

Stupeň IK ochrany alebo aj stupeň odolnosti proti nárazom IK presne definuje odolnosť voči mechanickému namáhaniu (nárazovému namáhaniu). Kódy IK sú medzinárodne normalizované podľa IEC 62262 a sú rozdelené do 10 stupňov ochrany.

Stupeň ochrany

Sila úderu

IK00

Žiadna odolnosť voči nárazu

IK01

Ochrana až do sily úderu 0,14 joulov

IK02

Ochrana až do sily úderu 0,20 joulov

IK03

Ochrana až do sily úderu 0,35 joulov

IK04

Ochrana až do sily úderu 0,50 joulov

IK05

Ochrana až do sily úderu 0,70 joulov

IK06

Ochrana až do sily úderu 1,0 joulov

IK07

Ochrana až do sily úderu 2,0 joulov

IK08

Ochrana až do sily úderu 5,0 joulov

IK09

Ochrana až do sily úderu 10 joulov

IK10

Ochrana až do sily úderu 20 joulov

Poznámka:

Jeden joule zodpovedá energii, ktorá je potrebná na to, aby sa teleso s hmotnosťou 2 kilogramy zrýchlilo z kľudu na rýchlosť 1 m/s.Čo znamená trieda ochrany?

V prípade skratu zostane kovový plášť bez napätia.

V elektrotechnike sa triedou ochrany definujú bezpečnostné opatrenia potrebné na to, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Obzvlášť pri prístrojoch a prevádzkových zariadeniach s kovovým plášťom hrozí veľké nebezpečenstvo, že v prípade závady (poškodenia izolácie) môže byť plášť prístroja pod napätím. Bez vhodných opatrení, ktoré sú definované v príslušných triedach ochrany, by tým mohli vzniknúť život ohrozujúce situácie.

Triedy ochrany pre všetky elektrické prevádzkové zariadenia sú stanovené v normách EN 61140, resp. VDE 0140-1. Symboly, ktoré majú byť použité a ktoré slúžia na označenie prevádzkových zariadení, sú definované v norme IEC 60417 (Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike).

Rozdiel medzi stupňom ochrany a triedou ochrany

Zatiaľ čo stupeň ochrany definuje stupeň ochrany pred dotykom, pred cudzími telesami, vodou a mechanickým namáhaním, trieda ochrany definuje opatrenia, ktoré chránia pred nebezpečným dotykovým napätím.Aké triedy ochrany existujú?

Rozlišujeme až štyri triedy ochrany, pričom najdôležitejšia je trieda ochrany I až trieda ochrany III.

Trieda ochrany 0

Elektrické prevádzkové zariadenia s triedou ochrany 0 disponujú iba základnou izoláciou. Pretože nie sú k dispozícii žiadne zvláštne opatrenia na ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, musí byť zaistená ochrana v okolí prevádzkového zariadenia. Označenie pre túto triedu ochrany sa nepoužíva a neexistujú pre ňu ani žiadne symboly. V budúcej medzinárodnej norme už nebude trieda ochrany 0 uvedená. Prístroje s touto triedou ochrany nie sú v Nemecku a v Rakúsku povolené.


Trieda ochrany 1

Zariadenia s triedou ochrany I disponujú ochranným uzemnením. To znamená, že všetky elektricky vodivé diely plášťa sú spojené so systémom ochranného vodiča pevnej elektroinštalácie. Vďaka tomu sa diely plášťa nachádzajú na zemnom potenciáli. Mobilné zariadenia s triedou ochrany I sú vybavené vidlicou s ochranným kontaktom. Pokiaľ by sa v prípade poruchy dotkol vodič pod napätím plášťa prístroja spojeného s ochranným vodičom, vznikol by na kostre skrat. V takom prípade zareaguje automatický istič (poistka) alebo prúdový chránič (FI) a prístroj sa od napätia odpojí.


Trieda ochrany 2

Prístroje triedy ochrany II disponujú dvojitou alebo zosilnenou izoláciou medzi aktívnymi dielmi a dielmi, ktorých je možné sa dotknúť. Dokonca aj keď prístroje disponujú elektricky vodivými povrchmi, nie sú tieto diely spojené s ochranným vodičom. Preto sa na pripojenie používajú dvojpólové konektory alebo tiež eurokonektory bez ochranného kontaktu.


Trieda ochrany 3

Prístroje s triedou ochrany III sú prevádzkované s bezpečným nízkym napätím (SELV = Safety Extra Low Voltage) alebo ochranným nízkym napätím (PELV = Protective Extra Low Voltage). Hraničné hodnoty sú pre striedavé napätie (AC) ≤ 50 V a pre jednosmerné napätie (DC) ≤ 120 V. Ako vhodné zdroje napätia prichádzajú do úvahy akumulátory, batérie alebo tiež bezpečnostné transformátory.Produkty, pri ktorých je stupeň ochrany dôležitý