bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Poradca

Skúšačka napätia je elektrický testovací prístroj na zisťovanie absencie či prítomnosti napätia v elektrických zariadeniach. Podľa normy VDE 0682, časť 401, je 2-pólová skúšačka napätia jediným prípustným testovacím prístrojom spĺňajúcim požiadavky zákona o ochrane zdravia pri práci.

Osoba vykonávajúca akúkoľvek činnosť na elektrickom zariadení či elektroinštalácií musí pomocou vhodných meracích a testovacích prostriedkov, ako je skúšačka napätia, zistiť absenciu napätia na všetkých póloch a tým overiť, či sa v elektrických prístrojoch ešte nevyskytuje zostatkové napätie alebo či dokonca omylom nebolo odpojené nesprávne vedenie.

U skúšačiek napätia pre zariadenia s napätím až do 1 kV sa jedná o dvojpólové prevedenie s najrôznejšími variantmi zobrazenia a integrovaným testom funkčnosti. Prítomné napätie sa zobrazí buď rozsvietením dútnavky, prípadne pomocou displeja alebo svietivých diód. S mnohými prístrojmi je možné navyše zistiť aj výšku napätia v zariadení.