Plány údržby vašich strojov a zariadení

Autor: Conrad tím, 17. október 2023

Stroje, technické zariadenia budov a výrobných zariadení sú predmetmi dlhodobých investícií s vysokými obstarávacími nákladmi. Preto má údržba, opravy a tiež repasovanie prístrojov, zariadení a objektov obrovský prevádzkovo-hospodársky význam.

Pravidelná údržba zaisťuje, aby raz zaobstarané zariadenia po celú plánovanú dobu životnosti spoľahlivo pracovali a bezchybne fungovali.

Plánovanie údržby prispieva k lepšiemu využitiu doby ich životnosti a zamedzuje výpadkom spôsobeným neplánovanými servisnými prácami. Z ekonomického hľadiska sú relevantné aj servisné inšpekcie.

Rutinná výmena opotrebovateľných dielov udržuje náklady na opravy na nízkej úrovni a súčasne zvyšuje celkovú disponibilitu zariadenia. Aj pre prevádzkovú bezpečnosť strojov je prediktívna údržba nevyhnutná.Plán údržby – na čo je dobrý?

Na to, aby mohla údržba prebehnúť v správny čas a v správnom rozsahu, existujú určité pomôcky. Najdôležitejšie z nich sú plány údržby a plány servisných prác, ktoré sú spracovávané individuálne. Plány pomôžu vášmu podniku pri kontrole a údržbe strojov a technických zariadení všetkého druhu. Plán údržby alebo plán servisných prác sa tak stáva nenahraditeľným nástrojom, pomocou ktorého môžete efektívne organizovať a monitorovať inšpekcie vo vašej firme.

Slúži ako pracovný príkaz, cestovný poriadok a kontrolný zoznam pre odborníkov v oblasti servisu, konštrukcie zariadení, výroby alebo elektrotechniky, rovnako ako pre všetkých zamestnancov, ktorí sa na údržbe a opravách podieľajú.

Plány údržby, ako súčasť podnikovej stratégie údržby a opráv, umožňujú podnikom plánovanie a vykonávanie potrebných procesov. Skracujú dobu trvania servisných prác a pomáhajú pri bezchybnom vykonávaní inšpekcií a plnení úloh.

Servisné plány a plány údržby okrem toho umožňujú rýchlu reakciu v prípade závad a pomáhajú zamestnancom pri prestrojení prístrojov alebo zmene konfigurácie zariadenia. Ako školiaci nástroj skracujú plány fázu zapracovania nových servisných pracovníkov a pomáhajú pri vytváraní zákaziek pre externých servisných technikov.

Interne pomáhajú plány vedeniu firmy, predstavenstvu a iným oddeleniam ako doklad o svedomitej údržbe zariadení. Vo vzťahu k externým subjektom pomáhajú plány v presadzovaní nárokov na záruku a regresných nárokov voči výrobcom, externým poskytovateľom služieb alebo poisťovniam.Čo všetko patrí do dobrého plánu údržby?

V pláne údržby, resp. servisnom pláne sú uvedené všetky potrebné úkony údržby prístroja alebo zariadenia podľa pokynov príslušných výrobcov alebo danej firmy. Okrem toho plán obsahuje zoznam prístrojov, zariadení a konštrukčných skupín, pri ktorých je potrebná pravidelná inšpekcia.

Plán údržby obvykle obsahuje presné údaje k jednotlivým strojom v prevádzke, ako je názov, stanovište, dátum obstarania, používania a/alebo doba chodu a tiež druh a rozsah servisného intervalu. Ďalej do plánu patrí dátum poslednej údržby a termín nasledujúcej údržby, rozsah kompetencií, kontaktná osoba servisu a taktiež ďalšie údaje, individuálne zostavené v závislosti na organizačnej štruktúre danej firmy.

Obzvlášť dôležitý je pre servisný plán pracovný príkaz s podrobnými pokynmi k vykonávaným údržbárskym prácam a kontrolnými bodmi, ktoré musia byť zohľadnené.

Tieto body vychádzajú z konštrukcie prístrojov a z ich funkcií, zo spôsobu používania a tiež zo skutočného namáhania pri používaní, z opotrebovania a veku stroja.

V rámci dokumentácie a diagnostiky stavu sú počas inšpekcie preskúšané, vyčistené a prípadne vymenené komponenty, o ktorých je známe, že vykazujú známky opotrebenia a opotrebovania materiálu. Inšpekcia zahŕňa aj diely, ktoré vyžadujú určité pomocné látky ako napríklad mazivá alebo ktoré sú zásadné pre bezpečnosť.

Existujú ale aj ďalšie dôvody, prečo vykonávanie určitých servisných úloh zahrnúť do plánu údržby. Patria sem právne predpisy, hygienické a ekologické aspekty, požiadavky špecifické pre daný podnik, rovnako ako ekonomické hľadiská a bezpečnosť personálu obsluhy. Avšak časy, v ktorých plány údržby existovali iba v papierovej forme a v najhoršom prípade ležali pochované niekde v nejakej zásuvke, sú definitívne preč. V dnešnej dobe mávajú plány údržby podobu excelovských tabuliek, ktoré obsahujú zoznam jednotlivých položiek alebo sa používajú interné podnikové databázové systémy, ako je napríklad SAP. Softvér SAP poskytuje na tento účel modul údržby, do ktorého je možné uložiť plány údržby so všetkými položkami a objektmi.Plán údržby – pokyny na údržbu a zabezpečenie kvality

Ku každému plánu údržby patria presné pokyny na údržbu, vrátane toho, ktoré nástroje majú byť použité na inšpekciu, resp. pracovný príkaz, aká kalibrácia je nevyhnutná a ktoré diely majú byť vymenené.

Od plánu údržby sa potom odvíja program údržby, ktorý musia servisní technici vykonávať.

Záznamy v správne vedenom pláne údržby tak zaisťujú správnu starostlivosť a správne náhradné diely pre každý stroj a každé zariadenie.

Osoba poverená údržbou zdokumentuje vykonanú inšpekciu, výsledok opatrení a vymenené diely. Podpísanie záznamov v pláne údržby nadriadeným alebo vedúcim podľa princípu štyroch očí garantuje kvalitu servisu. Pre zaistenie kvality môže byť zmysluplná aj kontrola vykonaných opatrení údržby ďalšou poverenou osobou.Znižovanie nákladov na údržbu vďaka servisným plánom

Náklady na údržbu počas celej plánovanej doby životnosti strojov a zariadení predstavujú dôležitý ekonomický faktor s potenciálom pre ďalšiu optimalizáciu. Komponenty používané pri údržbe zahŕňajú náhradné diely špecifické pre stroje alebo zariadenia, opotrebovateľné diely, čistiace prostriedky, mazivá a nástroje a pomôcky.

Z ekonomických dôvodov čoraz viac podnikov ukončuje nákladné udržiavanie zásob náhradných dielov. Namiesto toho sú diely objednávané v prípade potreby pre danú zákazku, obvykle v nepravidelných intervaloch a od rôznych dodávateľov. Drobné komponenty samé o sebe mávajú obvykle nízku cenu. Avšak náklady spojené s transakciou a logistikou týchto objednávok často vyženú cenu týchto dielov do závratných výšin. Preto je dobré sa zamyslieť nad doterajšou štruktúrou nákladov na tieto drobné súčiastky.

Minimálne náklady na údržbu predpokladajú nákladovo výhodné, spoľahlivé a rýchlo reagujúce zdroje potrebných dielov. Servisné plány a plány údržby predstavujú základ pre efektívnejšie objednávanie náhradných dielov. Sú v nich uvedené všetky produkty, ktoré na údržbu a opravy strojov vo vašom podniku potrebujete. Potom už chýba iba vhodný dodávateľ, od ktorého môžete všetky produkty zakúpiť v rámci jednej združenej a cenovo výhodnej objednávky. A tu vstupuje do hry spoločnosť Conrad: Ako partner pre priemysel a autorizovaný distribútor s najväčšou možnou flexibilitou a nezávislosťou vám spoločnosť Conrad ponúka riešenia pre nakupovanie a služby šité na mieru a neustále sa rozrastajúci sortiment kvalitných produktov.

V centrálnom nákupnom systéme Conrad si môžete objednať všetky potrebné spotrebné materiály a produkty elektronicky, rýchlo a pohodlne, s dobou aj miestom dodania podľa vášho priania. V závislosti na konkrétnych procesoch vo vašej firme môžu zamestnanci objednávať potrebné diely prostredníctvom oddelenia nákupu, ale aj priamo. Vaši zamestnanci sa môžu kedykoľvek spoľahnúť na osobnú podporu tímu našich produktových expertov.Téma údržby vás už nemusí strašiť

Vytváranie plánov údržby a dodržiavanie štandardov predpísaných výrobcami, to sú úlohy, ku ktorým je potrebné pristupovať zodpovedne. Na každodennú prácu je preto veľkým uľahčením, keď je možné procesy objednávania sústrediť a zjednodušiť.

Spoločnosť Conrad vám ponúka široké spektrum produktov, optimálne prispôsobené vašim potrebám a môžete tu vyberať medzi zavedenými značkami s certifikovanou kvalitou. Vysoká disponibilita produktov a dodávky priamo do prevádzky, v ktorom sú diely potrebné, sú zárukou krátkych dodacích lehôt a minimalizujú náklady na logistiku vo vašom podniku. Informácie o stave objednávky si môžete vyvolať kedykoľvek a odkiaľkoľvek.


Nakupovanie vašich dielov v spoločnosti Conrad môže na vaše želanie prebiehať vysoko automatizovane a kontrolovane. Pri priamom objednávaní pristanú známe produkty okamžite vo vašom košíku. V prípade termínovaných dodávok a odvolávok si môžete svoje dodávky naplánovať dopredu a podľa potrieb. S inteligentným riešením pre nakupovanie Conrad Smart Procure premeníte procesy nakupovania, obvyklé vo vašom podniku, na elektronický nákupný košík.

Pokiaľ vaši zamestnanci využívajú vlastný procurement systém, bude vás služba eProcurement od spoločnosti Conrad zaujímať. Jej prostredníctvom zostavuje Conrad digitálne katalógy ušité priamo na mieru zákazníkom B2B.

Bez ohľadu na to, pre ktorý variant objednávania sa rozhodnete: Spoločnosť Conrad vám ako váš obchodný partner pomôže znížiť náklady spojené s nakupovaním a koordináciou procesov. Budete tak môcť presne dodržiavať svoje plány údržby a v dlhodobom horizonte ušetríte.

Plány údržby sú dynamické

Výrobné zariadenia, príslušné prevádzkové prostriedky, prevádzkové kvapaliny, rozhrania a softvérové komponenty sa neustále ďalej vyvíjajú. Výrobcovia technických zariadení teda stále znovu upravujú predpisy pre údržbu ich prístrojov tak, aby zodpovedali technickým inováciám alebo zmeneným náhradným dielom a komponentom. Dbajte na to, aby ste zmenené predpisy výrobcov včas zakomponovali do svojich plánov údržby. Tiež zoznamy nástrojov a zoznamy opotrebovateľných dielov v tabuľkách údržby by mali byť upravené podľa aktuálnych predpisov výrobcov.Zhrnutie najdôležitejších bodov

Opravy a plánovanie údržby sú dôležitým predpokladom na hladkú prevádzku. Riziko výpadku zariadenia sa tým znižuje a na potrebné práce, úlohy a opatrenia je k dispozícii obsiahla dokumentácia. Táto dokumentácia je dôležitá pre naplánovanie potrebného personálu, potrebného času a pre obstaranie potrebných náhradných dielov. Nevyhnutné práce tak je možné vykonávať včas, bez výrazného narušenia procesov a funkcií podniku.

Okrem toho budete mať vždy prehľad o tom, aké náklady údržba v pravidelných intervaloch vyžaduje. Okamžite zistíte, ak u niektorého stroja alebo zariadenia náklady na údržbu presiahnu obvyklý rámec a môžete zareagovať ešte pred hroziacim katastrofálnym zvýšením nákladov.