Energetické štítky EÚ platné od 1. marca 2021

Energetické štítky sú vynálezom, ktorý spotrebiteľom uľahčuje rozhodovanie. Ak máme totiž v obchode alebo v internetovom obchode na výber z niekoľkých produktov, hneď vidíme, ktorý z nich zaobchádza s cennou energiou úspornejšie. Nemusíme si pritom presne zisťovať, akú hodnotu ktorý farebný stupeň predstavuje.

Že je zelená lepšia ako žltá a oveľa lepšia ako červená, to tak nejako vycíti každý. S rovnakými farbami predsa pracujú tiež semafory v uliciach. Systém a predpoklady, z ktorých vychádza, ale bohužiaľ s pribúdajúcimi rokmi trochu zastaral. Preto je najvyšší čas prispôsobiť európsku smernicu aj označovanie spotreby energie aktuálnemu stavu techniky.


Prečo potrebujeme nové štítky?

Európsky energetický štítok, resp. označenie spotreby energie, bol zavedený už v roku 1994. Opieral sa vtedy o americký systém známkovania. Spotrebiče s nízkou spotrebou energie boli zaradené do triedy energetickej účinnosti A. Zariadenia s vysokou spotrebou energie dostali klasifikáciu G. Priradenie sa vykonávalo v priamej nadväznosti na vtedy stanovený fiktívny štandard.

Z dôvodu ďalšieho technického vývoja a v dôsledku legislatívnych zmien začalo čoraz viac zariadení dosahovať stupňa energetickej účinnosti A. Aby bolo možné zachytiť nejaký rozdiel medzi nimi, boli u chladničiek už v roku 2003 pridané triedy účinnosti A + a A ++. V roku 2011 potom boli tiež u pračiek, umývačiek riadu a televízorov zavedené triedy účinnosti A +, A ++ a A +++. V súvislosti s tým bola trieda A +++ zavedená taktiež u chladničiek.

Výrobcovia začali spotrebu energie a s ňou spojené emisie CO2 využívať ako predajný argument. Preto boli spotrebiče nepretržite ďalej vylepšované, aby boli ešte úspornejšie. To nutne viedlo k tomu, že aktuálne označenie spotreby energie už nie je dostačujúce. Okrem toho tak medzi spotrebiteľmi vzniká dojem, že majú všetky spotrebiče veľmi nízku spotrebu energie podľa triedy A a rozhodujú sa len podľa rôzneho počtu znamienok "plus".

Účel označenia spotreby energie tým teda prestáva byť naplňovaný. Pretože by zavedenie ďalších znamienok "plus" bolo viac mätúce než užitočné, boli pre skupiny produktov po celej Európe zavedené nové energetické štítky, ktoré platia od 1. marca 2021.


Čím sa líšia nové energetické štítky od starých?

V prechodnom období po 1. marci 2021 (po dobu 14 pracovných dní) sa môže stať, že sa rozhodnete pre domáci spotrebič s triedou účinnosti A ++ a pri dodaní vám bude doručené zariadenie triedy C alebo D.

Nie, neznamená to, že vám podstrčili nejakého starého žrúta elektriny. Bude to stále ten istý spotrebič s rovnakou spotrebou energie, pre ktorý ste sa rozhodli. Rozdiel bude len v tom, že výrobca použije nový európsky energetický štítok, u ktorého boli kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu novo definované. Zmenila sa teda len trieda energetickej účinnosti. Priame porovnanie starého energetického štítku (vľavo) a nového energetického štítku (vpravo) názorne uvádza rozdiely vo vzhľade.

Aby bol ponechaný dostatočne veľký priestor smerom nahor, sú nové štítky natoľko prísne, že donedávna najúspornejšie zariadenia sú teraz zaradené v novej triede B alebo C. Čo ale zostalo zachované, je farebné odstupňovanie od červenej cez žltú až po zelenú.

U triedy A však chýba doplňujúce znamienko "plus" a klasifikácia siaha od písmena A až po G. Jednotlivé triedy energetickej účinnosti popisujú čiastočne pomer medzi skutočnou váženou spotrebou energie a fiktívnou spotrebou energie v novo definovanom štandardnom cykle.

Navyše sa na novom európskom energetickom štítku vpravo hore nachádza QR kód. Jeho prostredníctvom si môžu spotrebitelia po 1. marci 2021 z európskej centrálnej databázy produktov (EPREL = European Product Database For Energy Labeling) stiahnuť aktuálne dáta štítku a doplnkové informácie o spotrebiču.


Rôzne energetické štítky pre rôzne skupiny produktov

Pretože pre rôzne skupiny produktov existujú rôzne kritériá hodnotenia, líšia sa tiež európske energetické štítky. Z tohto dôvodu by sme vám chceli energetický štítok, ktorý platí od 1. marca 2021, bližšie predstaviť. Nové označenie spotreby energie platí pre elektronické displeje vrátane televízorov a monitorov, umývačky riadu, chladničky a mrazničky a tiež pre práčky a sušičky bielizne.

Pritom ale nejde len o spotrebu elektrickej energie. Tiež hlukové emisie, napríklad pri chladničkách, hrajú veľkú úlohu. U domácich spotrebičov, ako sú práčky a umývačky, sa hodnotí aj objem náplne, spotreba vody, zvyšková vlhkosť a časová náročnosť na cyklus. Všetky tieto informácie sú podľa európskej smernice na príslušnom označení pre spotrebiteľov viditeľne označené.


Často kladené otázky k európskym energetickým štítkom

Od akého dátumu platia nové energetické štítky EÚ?

Nové energetické štítky EÚ, s výnimkou štítkov pre svetelné zdroje, platia od 1.marca 2021. V priebehu prechodnej doby (14 pracovných dní) môže dochádzať k tomu, že vám budú dodané spotrebiče s dvoma rôznymi označeniami (starým a novým). Po skončení prechodného obdobia budú používané už len nové štítky. Podľa nariadenia Európskej únie platia nové energetické štítky pre svetelné zdroje od 1.septembra 2021, avšak obdobie vyhradené prechodu od doterajších na nové energetické štítky trvá 18 mesiacov.

Smie sa nový energetický štítok používať už pred oficiálnym dátumom začatia platnosti?

Nie, predajcovia nesmú nové európske energetické štítky používať pred oficiálnym začatím platnosti 1.marca 2021. Pre prechod na nové štítky platí prechodné obdobie 14 pracovných dní.

O čom vypovedá trieda energetickej účinnosti?

Trieda energetickej účinnosti v prvom rade udáva, ako úsporne zaobchádza spotrebič s energiou. Avšak nejedná sa tu len o samotnú spotrebu energie. Na celkovom výsledku sa podieľajú ďalšie dôležité parametre ako spotreba vody, časová náročnosť, množstvo náplne, hlučnosť a účinnosť. Tieto faktory sú na energetickom štítku vykazované zvlášť.

Na čo slúži QR kód pri označovaní spotreby energie?

Podľa európskej smernice ukladajú výrobcovia elektrických spotrebičov ďalšie informácie a údaje o produktoch do centrálnej databázy (EPREL). Spotrebiteľ môže QR kód naskenovať smartphonom a informácie si vyvolať. Vďaka tomu sa môže zákazník pri nákupe elektrospotrebiča ľahšie rozhodnúť.

Prečo nie sú energeticky účinné spotrebiče s aktuálne najlepšou triedou energetickej účinnosti zaradené v triede energetickej účinnosti A?

Európska komisia sa rozhodla, že smernicu prispôsobí vysokým nárokom. Vďaka tomu by túto európsku smernicu nemal technický pokrok v najbližších rokoch predbehnúť. Preto boli nové európske energetické štítky nastavené tak prísne, že po zavedení smernice 1.marca 2021 niektoré skupiny produktov a účinné elektrospotrebiče zo starej triedy A +++ nemohli byť zaradené do triedy energetickej účinnosti A. Tieto elektrospotrebiče dosahujú v závislosti od kategórie v najlepšom prípade nové triedy energetickej účinnosti B, C alebo D.