Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Cieľom nariadenia REACH je: predchádzať rizikám.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 zo dňa 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) nadobudlo účinnosť 1. júna 2007. Je bezprostredne platné vo všetkých členských krajinách EÚ. Hlavným cieľom nariadenia REACH je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými chemickými podmienenými rizikami. Pre dodávateľov z toho vyplývajú určité registračné a informačné povinnosti.

Více informací: http://echa.europa.eu