Smernica RoHS (2011/65/EÚ)

Smernica RoHS poskytuje ochranu spotrebiteľa

Smernica RoHS sa vzťahuje na obmedzenie používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. V znení 2011/65/EÚ je právne záväzná od 28. 6. 2011 a nahrádza doterajší smernicu 2002/95/ES. So zverejnením delegovanej smernice (EÚ) 2015/863 bol zoznam látok, ktoré podliehajú obmedzeniam, ešte rozšírený. Použiteľný je od 22. 7. 2019.